Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Byggdagbok NKH Membranfilteranläggning

I början av 2020 började den stora ombyggnationen av vår anläggning. Det befintliga bassängblocket kommer att förstärkas och byggas om. Det kommer även att byggas till en membranhall, med plats för pumpar, silar och MBR-anläggning (Membran Bio-Reaktor), som är Himmerfjärdsverkets nya reningssteg. Den hallen kommer ligger till höger om bassängblocket. Ombyggnationen beräknas vara klar 2026.

 

Maj 2024 (v10 2024 – v20 2024)

Den 16 maj - ett viktigt datum i Syvabs historia!
Vår nya anläggningsdel, membranhallen, är nu färdigbyggd och besiktad. Besiktiningen gick mycket bra och gick genom med noll anmärkningar!
Nu finns 120 membrankassetter installerade på A-sidan, tillsammans med annan utrustning, som finsilarna. Nu tar vi över ansvaret för anläggningen och kommer testköra utrustningen för att säkerställa att allt är i sin ordning inför att vattnet släpps på under juni månad. 

Under våren driftsatte vi även linje 1, på vårt befintliga bassängblock. Bassängerna har gått igenom en större renovering av ytskikt och installation av ny teknik. Nu fortsätter ombyggnationen av våra befintliga bassänger och näst på tur är linje 4.


Driftsättning av linje 1, ute på befintliga bassängblocket


Här transporteras en membrankassett för installation på sin plats, inne i membranhallen


Montering av en membrankassett, inne i membranhallen


Planering inför montage av membrankassetter på B-sidan


Entrén till vår nya hörsal, som ligger ytterst i den nya byggnaden


Östra gaveln på den nya byggnaden

 

November 2023 - februari 2024 (v46 2023-v09 2024)

Vi närmar oss driftsättning. Installationsarbeten pågår fortfarande, samtidigt utförs utcheckning och provning av installerad utrustning.


I de ombyggda bassängerna sker våt provning. Bassängerna är fyllda och luftningen är driftsatt.


I de ombyggda bassängerna sker kontroll av bottenluftarna 


I den nya byggnaden provas den nya silstation


I den nya byggnaden sker våt provning av inloppspumparna, till linje 1


Syvabs personal får en genomgång av den nya processen, inför övertagandet


Översiktsbild över den nya byggnaden

 

September-oktober 2023 (v35-v45)

Vi närmar oss driftsättning. Installationsarbeten är fortfarande pågående. Samtidigt utförs utcheckning och provning av installerad utrustning.


Frekvensomriktare under utcheckning


Kranbanan är monterad och klar inne i membranhallen


Kabeldragning pågår


Luckor monteras, kompletteringar innan provtryckning


Montage av rör ovanpå membranfiltren


Luftledningen monteras mellan nya anläggningsdelen och bassängblocket. Nu är det bara en bit kvar före sammankopplingen.


Rörarbeten, här pågår prefabricering av rör.


På blocket pågår installationsarbeten av mellanväggar nere i en bassäng


Installationsarbeten på bassängblocket


Arbete nere i en av bassängerna, i linje 1


Underhållsarbetet på bassängblocket


Underhållsarbete på bassängblocket

 

Juli-augusti 2023 (v15-v34)

Produktionen fortsätter enligt plan. Under sommaren har installationsarbeten på el, ventilation och maskin utförts.


Översikt över bassänblocket och membranfilterbyggnaden


Montering av membrantäckningen


Rörinstallationer på membrantäckningen


Finsilarnar lyfts på plats


Färdigmonterade finsilar

 

Maj-juni 2023 (v16-v24)

Produktionen fortsätter med oförändrad fart och vi har firat taklaget med både Syvabs och projektets personal, över 220 personer samlades i sommarvärmen.


Taklags/sommarlunch


Invigningsceremonin inne i hallen


Sedumtaket läggs på nya anläggningsdelen


Luftledningar monteras ihop från befintliga bassänblocket och den nya anläggningsdelen


Här pågår rörarbeten


Pumpar är installerade i den nya anläggningsdelen

 

April 2023 (v12 - v15)

Det händer mycket på bygget nu. Vi har fått leveranser av pumpar, blåsmaskiner och kemtankar. På blocket är rivningsarbetena snart klara och betongarbetena pågår för fullt.


Montage av ventiler på vårt befintliga bassängblock


 Ny rörgenomföring i B2, från bassängblocket till nya byggnaden


Blåsmaskinerna har kommit och väntar på installation i den nya byggnaden


Kemtankarna har kommit och väntar på installation i den nya byggnaden


Här pågår montage av pumparna i den nya byggnaden

 

Februari-mars 2023 (v6 - v11)

Utomhus fortsätter arbetet med montering av maskinrör, luckor och stödkonstruktioner. Invändigt pågår arbete med innerväggar, målningsarbeten och montage av elstegar. Provtryckning av bassänger pågår.


Montage av luftledningar mellan befintliga bassängblocket och den nya byggnaden


Nya ledningar dras som ska koppla samman den nya byggnaden med befintliga bassängblocket


Den nya byggnaden får beklädnad


Inne i membranfilterhallen provtrycks bassängerna


Digitala verktyg för installationssamordning


Renovering av gångbord på befintliga bassängblocket samt rensågning av skadade kanter

 

Januari 2023 (v50 2022 - v05 2023)

Vår nya anläggning fortsätter att ta form. I det befintliga bassängblocket pågår sanering av bassängerna. Linje 1 är klar och vi håller nu på med rivningsarbeten och håltagning för nya installationer.

Vi har etablerat en ny tornkran uppe på berget för att få access till hela blocket när vi bygger om bassängerna.

I den nya delen fortsätter arbetet med maskinrör, luckor och stödkonstruktioner. Invändigt pågår arbete med innerväggar, målningsarbeten och montage av elstegar. Parallellt så pågår utcheckning av styrsystemet samt besiktningar av roterande utrustning (pumpar, blåsmaskiner) som ska installeras senare i vår.


Bassängblocket - Ny tornkran på berget


Nybyggnation - Utsidan på membranfilterhallen mot söder


Nybyggnation - Arbete med golvvärme i visningslokalen


Nybyggnation - Inne i membranfilterhallen


Nybyggnation - Förberedelser för golvläggning i pumpstation


Nybyggnation - Uppvärmning av membranfilterbyggnaden under byggtiden sker med pellets


Nybyggnation - Membranfilterbyggnaden, översikt

 

November 2022 (v45-v49 2022)

November har varit en mycket intensiv månad i projektet med flera milstolpar.

Vi har under månaden gjort klart taket på hela byggnaden och monterar de sista fönsterpartierna. Invändigt pågår uttorkning och resning av innerväggar.

På bassängblocket har vi nu stängt av Linje 1 med hjälp av dykare för att inte påverka övrig process. Vi har också gjort en del kritiska omkopplingar på verket, under dessa arbeten stängde vi av inflödet till reningsverket och lagrade vattnet i tunneln. Alla omkopplingar har gått enligt plan.

Nybyggnation - översikt


Nybyggnation - silstation


Nybyggnation - traversen i membranfilterhallen


Bassängblocket - dykare som gör arbete i bassäng inför avstängning av linje 1


Bassängblocket - omläggning av rör (för RAV) under bassängblocket


Bassängblocket - spolning av flytslam


Pilotanläggningen - Prov på vattenkvaliteten från membranfilter- och kolfilterpiloten (MBR-GAK)
 

Oktober 2022 (v40-v44 2022)

Under oktober månad har vi fortsatt med montage av tak och fönsterpartier. Svansen är nu klar till ”tätt hus” och vi har börjat med uppvärmning inför kommande målning- och installationsarbete.


Nybyggnad Översikt


Västra fasaden


Bygget sett från administrationsbyggnaden


Taket ligger på plats

 

September V. 36-39 2022

Nu växer överbyggnaden fram i hög fart. Under månaden har stomme, fasadelement, tak och fönsterpartier monterats. Vi kommer att vara färdiga med tätt hus i "svansen", den lägre delen av bygget, under oktober månad.


Översikt över bassängblocket


Luftledning kaskad 2 på plats


Fönsterpartier monteras på östra sidan


Fasader monteras på västra sidan


Montage av takbågar i limträ

 

Juli-augusti V. 27-35 2022

Under sommaren har vi fortsatt arbetet med överbyggnaden, stål, limträ, fasader och tak. Man ser nu tydligt byggnadens slutliga form även om det är mycket arbete kvar innan vi är färdiga.

På bassängblocket har arbetena i linje 7 och 8, område B3, färdigställts och vi förbereder nu för nästa stora avstängning i linje 1 som är planerad till v47.


Nybyggnaden -  limträ och fasader monteras


Limträ lyfts på plats


Fasaderna monteras


Fasader på västra sidan färdigmonterades

 

Maj-juni V. 18-26 2022

Under perioden har vi arbetat med prefab-element och stålstomme samt monterat maskinrör.

På det befintliga bassängblocket pågår arbeten med linje 7 och linje 8 som tas i drift igen efter sommaren.

Projektet kommer att ha produktion över hela sommaren, takkonstruktionen med limträbågar kommer att monteras.


Översikt juni


Montering av maskinrör


Prefabricerade betongelement


Montering av stolpar pågår


Bild på bygget av membranfilterbassängerna

 

Mars-april V. 10-17 2022

Under perioden har våra underentreprenörer för prefab-betong och stål etablerat på bygget och överbyggnaden växer nu fram. Parallellt så utförs de sista platsgjutna konstruktionerna.

På bassängblocket pågår arbeten med linje 7 och linje 8. Under perioden har även nya ledningar för processluft monterats på kaskad 2.

På grund av det osäkra världsläget och svårighet med leveranser har vi tvingats till en del omplanering av arbeten. För att inte tappa tid utför vi vissa arbeten på helgerna och kommer att ha produktion igång hela sommaren.


Översikt april


Bjälklag lyfts på plats


Nya lufteldningar monteras


Sockel för ny teknik på bassängblocket gjuts

 

Januari-februari V. 1-9 2022

Arbetena med platsgjutna konstruktioner pågår fortfarande. Arbetena i "svansen" är klara för prefab-montage som påbörjas v12, vilket kommer innebära en del ökningar i transporter ut till anläggningen.

På bassängblocket är arbetena i linje 5 och 6 färdigställda. Linje 7 är tagen ur drift och linje 8 töms under v9.

Projektet har färdigställt arbeten uppe på områden B2, vilket är en av våra första stora milstolpar.


Översikt


Ny pumpstation för returslampumpar


Förberedelser för gjutning av silstation


Nya fördelningsledningar monterade på B2

 

November-december V. 44-52 2021

Arbetena med platsgjutna konstruktioner har fortsatt, nu börjar bassängväggarna i svansen vara klara, och vi har påbörjat arbeten med silstationen. Vi kommer att vara klara för att påbörja montage av prefab-väggar v09-22 vilket kommer innebära en del ökningar i transporter ut till anläggningen.

Vi hade en rejäl köldknäpp i början av december med -15 grader under några dagar. Arbetena har gått framåt trots kylan, men vi tvingades flytta fram några gjutningar då det var som kallast.

På bassängblocket har fortsätter vi med arbeten i linje 5 och 6, dessa ska tas i drift igen efter årsskiftet.

Projektet kommer att rulla på i begränsad omfattning över jul- och nyårshelgen. Vi vill passa på att önska alla ett gott nytt år och ser fram mot nya utmaningar nästa år.


Översikt december


Ombyggnad av bassängblock 3 (B3)


Arbeten över befintliga bassänger

 

September-oktober V. 36-43 2021

Under perioden har vi monterat inloppsrör, gjutit bassängväggar i membranbyggnaden och runt pumpstationerna. Även arbetena med yttre ledningar och diken börjar vara färdigställda. Vädret har varit gynnsamt och vi har kunnat hålla bra takt i produktionen. 

På bassängblocket har arbeten med rivning i linje 5 och 6 gjorts klar och vi är igång med betongarbeten i denna del av anläggningen.


Översikt oktober


Skyddsrond


Planeringstavlan


Inloppsrör

 

Juli-augusti V. 27-35 2021

Bygget är nu igång efter sommaren. Vi hann gjuta färdigt samtliga bassängbottnar innan sommaruppehållet och har påbörjat arbetet med bassängväggarna i augusti. Vi har haft ovanligt mycket regn under månaden, men arbetet har kunnat drivas utan större störningar.

Linje 3 är driftsatt och linje 5 töms ned för att kunna påbörja arbetet med nästa etapp. Arbetet uppe på område B2 har snart hunnit halvvägs med nya rör och rörbrygga. Parallellt med byggarbeten pågår inköp av utrustning till byggnaderna. Vi håller för närvarande på med inköp av ställverk och transformatorer samt kemikalietankar och tillhörande utrustning.


Översikt augusti


Gjutning av bassänger


Nya rörbryggan över B2 

 

Maj-juni V. 16-26 2021

Arbetena med våra nya bassänger går framåt, med bra fart. Vi har gjutit de flesta av bottenplattorna och bassängväggarna börjar växa fram. Vi har gjutit mer än 4000 m3 betong under våren av totalt ca 10 000 m3.

På vårt befintliga bassängblock gör vi klart i linje 3 och 4 fram till sommaruppehållet, och påbörjar arbetet i linje 5-6 i augusti.

Projektet kommer att vara stängt v29-v31. Vi önskar alla en trevlig sommar!


Översikt juni


Gjutning av bottenplattan


Inloppspumpstationen växer fram


Work in progress

 

Mars-april V. 9-15 2021

Arbetena går framåt och man börjar nu se bassängernas form växa fram.
Fundamenten för plattan är klar och den första delen av bottenplattan har nu gjutits.
På bassängblocket är vi nu inne i linje 3 och 4 där ombyggnadsarbeten pågår. Vi har också gjort klart inköp av rörbrygga och stålrör för området B2 på befintliga bassängblocket som börjar monteras nu i april.Bild: Översikt aprilBild: Första gjutetapp av bottenplattaBild: Rör färdiga för ingjutning

Januari-februari V. 1-8 2021

Årets första månad har bjudit på riktigt vinterväder med kyla och snö.
Vi har klarat av en rejäl milstolpe i och med att samtliga betongpålar är slagna, totalt över 35 000 m. Pålfundamenten gjuts löpande och vi kommer att påbörja gjutning av bottenplattorna inom kort.
På bassängblocket ställer vi om till nästa deletapp och påbörjar arbeten i bassänglinje 3 och 4. Kylan har inneburit en utmaning med isbildning i bassänger, rörsystem och ispåväxt på mekaniska delar. Trots en del störningar går arbetet framåt med bra fart.Bild: Översikt januariBild: Sista betongpålarna slagna

November-december V. 46-52

Hela hösten har bjudit på milt men grått väder. Vi har haft bra framdrift på pålningen och räknar med att vara klara med alla betongpålar i början av januari. Parallellt har vi kommit igång att gjuta fundament och har genomfört två gjutetapper per vecka under de senaste veckorna.
Vi har också beställt alla ingjutningsrör till våra pumpstationer som behöver komma in i ett tidigt skede. På bassängblocket börjar vi vara färdiga med första etappens byggarbeten och räknar med att kunna ställa om till nästa deletapp under januari månad.
Projektet kommer att rulla på med begränsad bemanning över helgerna. Vi vill passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år och ser fram emot ett ljusare 2021!Bild: Översikt decemberBild: Översiktsritning med pålar

Oktober (V. 41-45)

Under oktober har arbetet med schakt- och pålningsarbeten fortsatt enligt plan. Vi har i oktober slagit drygt 300 pålar. På bassängblocket fortsätter arbeten med B2 och B3, samt arbeten i linje 1 och 2.
Vår pilotanläggning är i drift, och där har vi nu möjlighet att testa olika driftstrategier för den nya anläggningen.


Bild: Nya rör monteras på blocket


Bild: Översikt


Bild: Pilotanläggning

September (V. 36-40)

Under september har två av våra tornkranar rests viket ger oss bra möjligheter att få effektiva lyft ut på bassängblocket, samt för alla arbeten som ska göras med tillbyggnaden.
Vi har påbörjat pålningsarbeten för den nya membranhallen, vi kommer att slå ner ca 1100 betongpålar under hösten. Vi har stängt av bassänglinje 2 och jobbar vidare med rivningsarbeten i kulvert B3. Den stora luftledningen för försörjning av kaskad 1 är levererad och monteras de närmaste veckorna.


Bild: Lyftkranarna på plats


Bild: Blocket


Bild: Skyddsrond


Bild: Spont

Juni (V. 23-27)

Arbetet ute på fältet där den nya membranbyggnaden ska stå har nu startat upp på riktigt. Den första stora schaktetappen är i gång och schaktgropen växer fram i snabb takt. Vi har ställt upp två stora tält där vi kommer att göra prefabricerade betongelement som kommer att lyftas på plats under hösten. Pålningsarbetena uppe på bassängblocket fortsätter enligt plan, och vi hade en stor kran på plats under v 23 som hjälpte till med det arbetet. Bemanningen i projektet ökar snabbt och vi kommer att ha en större arbesstyrka på plats efter sommaren då vår etablering kommer att stå färdig.

Projektet har behov att transportera stora och tunga maskiner in till byggområdet, och vi har tunga transporter med byggmaterial in dagligen. Under sommarveckorna v28-31 under byggsemestern kommer verksamheten att minska, men vi kommer att ha vissa arbeten med att färdigställa provisorier uppe på bassängblocket som kommer att pågå hela sommaren för att tidplanen ska hålla.

Bild:


Bild:

Maj (V. 19-22)

Trots att Covid–19 har medfört restriktioner om fysiska möten på plats, så pågår förberedande byggarbeten för fullt. Förstärkningspålningen av det befintliga bassängblocket är i slutskedet och ombyggnad har påbörjats med formsättning och provgjutning av de första nya kanalväggarna.Den stora bodetableringen har börjat komma på plats, även om våning två samt installation av fiber och el kvarstår.

Av miljö- och säkerhetsskäl så har hela projektets arbetsområde avgränsats med staket och låsta grindar, så att endast behörig personal har tillträde.


Bild:

 

April (V. 15-18)

Förstärkningspålning av befintligt bassängblock har fortsatt som planerat, och kommer pågå fram till sommaren. Det har även arbetats med att hårdgöra markytor för parkering, förvaringstält för materiel och den stora etableringen, med kontor och omklädningsrum, som kommer att levereras i mitten av maj. Syvab med personal har registrerats som användare av ID06, och ID06-läsare har monterats för hela arbetsområdet, som också har gränsats av med staket och grindar.


Bild: Förberedelse av markyta för etablering m.m. 


Bild: Förstärkningspålning av bassängblocket genom pålkran ovanpå kulvert

Mars (V. 10-14)

Arbete med byggetablering pågår och ombyggnad av befintligt bassängblock fortgår enligt plan. För ombyggnaden har vi nu påbörjat arbetet med förstärkningspålning för delar av bassängblocket. Markförhållande för tillbyggnaden är svåra, med stor mängd lera. Därför görs nu en fördjupad geoteknisk markundersökning. För att underlätta grundläggning av tillbyggnaden och samtidigt minska risk för skador på befintligt bassängblock, så har tillbyggnaden även flyttats ytterligare fem meter från bassängblocket enligt uppdaterat bygglov.


Bild: Förstärkningspålning av bassängblocket

 

Januari-februari 2020 (V. 1-9)

Bygglovet för tillbyggnad av membranhall med sidobyggnad är beviljat och vår samverkansentreprenör är på plats. I januari var det byggstart för NKH, och ombyggnad av befintligt bassängblock har nu påbörjats. Först ut är rivning av yta mellan bassänger för att göra rum för rördragning, reparation av betongytor samt håltagning i golv inför förstärkningspålning av bassängblocket.

För tillbyggnaden har det gjorts en geoteknisk markundersökning av byggytan för att utreda behov av pålning vid grundläggningen.


Bild: Rivning av ytmaterial mellan reningsbassänger


Bild: Rivning och reparation av betongytor


Bild: Håltagning inför pålning av bassängblocket

Oktober-december 2019 (V. 40-44)

Nu vet vi exakt hur stor membranhallen behöver vara för att rymma alla membrankasetter, bassänger, silar, rör och pumpar. Bygglov för tillbyggnad skickades in till Botkyrka kommun i v. 40.


Bild: Membranhallen

September 2019 (V.35-39)

För att genomföra ett stort byggprojekt så behövs det någon som kan bygga. Upphandling genom LOU (Lagen om offentlig upphandling) publicerades, och i september stod det klart vilket företag som lämnat det vinnande anbudet och avtal tecknades med Veidekke Entreprenad AB, för att axla ansvaret som byggentreprenör och samverkansentreprenör.

Det nya reningssteget i tillbyggnaden består av trådformade membran som filtrerar avloppsvattnet så fint att mängden mikroplaster och partiklar som kommer vidare ut i Östersjön minimeras. Utvärdering av inkomna anbud i LOU-upphandlingen visade att SUEZ Water Technologies & Solutions hade den bästa lösningen för Himmerfjärdsverket och avtal för membranleverans tecknades i september månad.


Bild:


Bild:


Bild:

Mars 2019 (V.9-13)

Projektering pågår för fullt så att varje liten detalj i processen och bygget ska vara färdigplanerad till byggstarten i januari 2020. Det har även tagits fram ytterligare förslag på gestaltning av tillbyggnaden, som Syvabs styrelse har tagit ställning till. ”Mossvågen” blev det vinnande gestaltningsförslaget, som det togs beslut på att vi ska bygga.


Bild: Tidigare gestalningsförslag


Bild: Vinnande gestalningsförslag "Mossvågen"


Bild: Vinnande gestalningsförslag "Mossvågen"


Bild: Vinnande gestalningsförslag "Mossvågen"