Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Bräddning

Bräddning är nödvändigt för att minska risken för överbelastning av ledningsnätet, detta händer om anläggningskapaciteten i våra två pumpstationer överskrids. Bräddning av avloppsvatten kan ske tillfälligt när vi får in extrema nederbördsmängder eller vid snösmältning som leder till mycket höga flöden i ledningssystemet.

Vad är en bräddning

Definitionen av bräddning är utsläpp av orenat avloppsvatten, kraftigt utspätt med regnvatten. Det är uppskattat att ca 10 % består av avloppsvatten, resten av regnvatten. Det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll, detta beroende av vindriktning och strömmarna när det sker. Bräddning kan endast ske vid våra pumpstationer. Alla bräddningar anmäls till vår tillsynsmyndighet Botkyrka kommun, samt till berörda kommuner.

Bilden nedan visar på fördelningen av mängd vatten som kommer in när det är exempelvis kraftiga skyfall.

Vad är orsaken till bräddning

Vanligtvis handlar det om extrema mängder nederbörd eller smältvatten som kommer till anläggningarna. Våra anläggningar är inte dimensionerad för extrema vattenflöden. Idag tar vi inte bara emot vattnet från när vi diskar, duschar eller går på toaletten, utan även regn- och smältvatten som kommer från fastigheter som är kopplade till avloppsnätet, likaså från brunnarna längs våra vägar och trottoarer, även kallat dagvatten. När det är extremväder så leds det vattnet till våra anläggningar, vilket kan leda till att en tillfällig bräddning sker av det vatten som överskrider anläggningens kapacitet. Åtgärder för att förebygga flödestoppar till pumpstationer är att leda bort dagvattnet från avloppsnätet, det ligger dock utanför Syvabs kontroll. Det är respektive kommun som kan påverka hur mycket tillskottsvatten som kommer till pumpstationerna.

Klimatförändringarna blir allt tydligare. Vi ser idag extremväder vilket leder till skyfall och höga flöden. På sikt behöver detta vatten ledas bort från avloppsnätet för att slippa bräddningar.

Läs mer information om ökad mängd nederbörd på Svenskt Vatten. Ökad och mer intensiv nederbörd att vänta - Svenskt Vatten

Vem har ansvaret för kontrollen på badvattenkvaliteten samt information till allmänheten

Det har kommunernas miljöförvaltningar. Kontakta kommunen du bor i för mer information.

Redovisning av kvaliteten görs här: Badplatser i Stockholms kommun - Stockholm - Bad - Badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Vem har ansvaret för anslutningar till avloppsnätet

Det har respektive kommuns VA-enhet. Frågor om anslutningar till avloppsnätet tas med kommunen du bor i.

Vad gör vi för att förhindra bräddningar

  • Stockholm Vatten och Avfall har ett pågående arbete där en tunnel byggs mellan Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk. När tunneln är klar kommer avloppsvattnet i Eolshäll kopplas på denna vilket kommer leda till minskad belastning av Mälaren orsakad av bräddning. Läs mer om detta arbete här Så här gör nya avloppstunneln Mälaren renare | Stockholm Vatten och Avfall

  • För att säkerställa god funktion av våra två pumpstationer har vi övervakning dygnet runt och alltid personal i tjänst.

  • Vi har ett planerat förebyggande underhåll för att säkerställa att utrustningen är i gott skick i pumpstationerna.

Mer information om bräddning

Här kan du läsa mer om hur andra hanterar bräddning och orsaken till det:

 

Tips!

droppe

Varje dag får vi in cirka 1.500 kilo skräp.

Exempelvis bindor, vårservetter, trasor, tops och snus.

Släng det istället i papperskorgen.
Det tjänar både du och vår vattenmiljö på!