Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Biomull

Biomull minskar importen av konstgödsel

Slammet som avskiljs i reningsprocessen kallar vi biomull. Biomull är en viktig slutprodukt från reningsverket då den är väldigt näringsrik och innehåller bla. fosfor som behövs på våra åkermarker. Sverige importerar stora mängder fosfor i form av konstgödsel som skulle kunna minskas genom ökad användning av biomull. Syvab producerar ca 25 000 ton biomull per år.
För att säkerställa kvalitén i vår biomull har vårt reningsverk sedan 2009 varit certifierat enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq. Läs mer nedan.

Syvab är Revaq-certifierat

Syvab arbetar hårt för att få bort kemikalier som förekommer i hemmen och industrier, t.ex. flamskyddsmedel och tungmetaller, som kan följa med avloppsvattnet till reningsverket. Syvab arbetar också intensivt med att lära människor att ändra sina beteenden och sluta spola ned ämnen som inte kan renas i reningsverken. Detta kallas uppströmsarbete och är en av två viktiga delar i Revaq-certifiering från Svenskt Vatten. Den andra delen är de noggranna kontrollerna som tas för att garantera kvaliteten på biomullen innan den får spridas på bla. åkermarker.   

Vår slambehandling

Slammet som tas bort vid reningen av avloppsvattnet förtjockas till en torrhalt runt 5 i gravitationsförtjockare.

Tvätt- och spolvatten från fluidbädden och skivdiskfiltret, samt andra slamströmmar från verket behandlas i flotationsanläggningen. I flotationsbassängerna pumpas syremättat vatten in i det smutsiga vattnet, varvid små luftbubblor frigörs. Föroreningarna fäster vid luftbubblorna, flyter upp till ytan och bildar ett slamtäcke som skrapas av och pumpas till slamförtjockare.

De avskiljda vattnet filtreras igen i en särskild del av skivdiskfiltret.

I bioreaktorerna behandlas slammet sedan anaerobt (syrefritt) vid 37 °C. Biogasen (metan och koldioxid) som bildas används sedan till att driva anläggningdelar och att tillverka fordonsgas.

Det rötade slammet pumpas till slambehandlingsbyggnaden. Här avvattnas slammet i centrifuger till en torrhalt på 26 - 28 %.

Det vatten som avskiljs vid slambehandlingen kallas för rejekt, detta förs först till rejektvattenbehandlingen (kallad DEMON), för att sen ledas vidare till huvudstömmen för att ta tillvara på nyttoämnen.

Information om provtagning av biomullen, halter av näringsämnen etc, återfinns i miljörapporten.

Biomull har fler användningsområde

Biomull

Jordförbättringsmedel - som tillförs inom jordbruk och skogsbruket.

Markbyggnationer - biomullen används vid byggnation av golfbanor, bullervallar, täckning av tippar mm.

Biogas

El - Ca 37 % av all gasproduktion går till att driva verksamhetsdelar såsom att värma upp våra lokaler och driva anläggningsdelar som gasmotorn, slamtorken, blåsmaskinerna mm.

Fordonsgas - Från 2009 går övrig gas till tillverkning av fordonsgas, som i sin tur levereras ut till bensinstationerna i storStockholm. Vill du läsa mer om Biogas? Klicka här.

Fakta om biomull

Under ett år producerar vi ca 24 000 ton slam och vårt slam är en närinsrik produkt som naturligt innehåller näringsämnet forsfor. 

Vårt reningsverk är Revaq-certifierat, vilket betyder att vårt slam är godkänt för att få användas på bla. jordbruksmarker.

Fosfor är ett grundämne som bara finns i begränsad mängd och används vid tillverkningen av bla. konstgödsel. Så det är smart att slammet återanvänds!

 

Revaqs certifieringssystem

Revaqs certifieringssystem har tagits fram av Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har granskat och godkänt Syvabs kvalitetsarbete och utfärdat certifikatet.

Läs mer om Revaq

revaq

Tips!

Biltvätt

Tvätta bilen i en tvätthall!

Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen vid "fultvätt" hemma. Tvätta istället i en fordonstvätt eller tvätthall.