Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB

Bolaget har enligt bolagsordningen till uppgift att äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.

Bolagets styrelse, som har sitt säte i Stockholm, består av sex ledamöter, vilka jämte lika många suppleanter utses årligen på ordinarie bolagsstämma under maj eller juni månad för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls. Fr o m andra halvåret 1978 ingår två arbetstagarrepresentanter i styrelsen, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar (SFS 1976:351).

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning jämte räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En auktoriserad revisor och en suppleant skall väljas intill slutet av ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av auktoriserad revisor.

Himmerfjärdsanläggningen togs i bruk början av 1974. I december 1981 träffades avtal mellan Syvab och Stockholm om nedläggning av Eolshälls avloppsreningsverk och överföring av avloppsvattnet till Himmerfjärdsanläggningen. Fr o m 1985 var överföringen genomförd.
 

Historik

I samband med utredningar om en exploatering av bl a Söderbyområdet inom Salems kommun och Albyområdet inom Botkyrka kommun aktualiserades en regional samordning av vissa avloppsfrågor inom sydvästra Stor-Stockholm. Förutom kommunerna Salem och Botkyrka bedömdes en dylik regional samordning av avloppsfrågorna komma att beröra bl a Grödinge och Södertälje. Även för Stockholms stad ansågs en regionallösning av avloppsfrågan betydelsefull, bl a med hänsyn till stadens markinnehav i dessa delar av Stor-Stockholm och vidare angelägenheten av att skydda stadens vattentäkter vid Mälaren.

För att leda utredningsarbetet angående en regional samordning av avloppsfrågorna tillsattes under 1963 en särskild kommitté för regional avloppsplanering i sydvästra Stor-Stockholm och Södertälje, bestående av förtroendemän från Botkyrka, Grödinge, Salem, Stockholm och Södertälje. Med hänsyn till sambandet mellan avlopps- och vattenförsörjningsfrågorna och lämpligheten av att även dessa senare problem blev belysta i regionalt sammanhang, beslöt kommittén låta utreda även vattenförsörjningen inom sydvästra Stor-Stockholm.

På förslag av kommittén beslöt kommunfullmäktige Botkyrka, Grödinge och Salem samt stadsfullmäktige Stockholm och Södertälje 1964 att bilda ett för kommunerna gemensamt aktiebolag med uppgift att fortsätta det arbete som tidigare åvilat kommittén.

Vid ärendets behandling förutsattes att något redan existerande bolag i Stockholms stads ägo skulle ombildas till det gemensamma bolaget. Vid extra bolagsstämma den 12 oktober 1964 ombildades Aktiebolaget Puppan, vars samtliga aktier ägdes av Stockholms stad, till Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB). Samtidigt ökades bolagets aktiekapital till 100 000 kronor, varav envar av de nämnda fem kommunerna tecknade 20 000 kronor.

Den 1 januari 1971 slogs Grödinge samman med Botkyrka kommun. Vid samma tidpunkt ingick Huddinge som delägare i bolaget genom förvärv av aktier från Botkyrka och Grödinge. Härav föranledda ändringar bolagsordningen av 1964 antogs vid extra bolagsstämma den 4 december 1970.

Den 1 januari 1974 sammanslogs Salem med Botkyrka kommun. Botkyrka sålde därvid av sitt genom sammanslagningen ökade aktiekapital aktier för 5 000 kronor till var och en av de övriga bolagskommunerna, dvs Huddinge, Stockholm och Södertälje. Den 1 januari 1983 delades åter Botkyrka kommun i Salem och Botkyrka varvid Huddinge, Stockholm och Södertälje sålde aktier för 5 000 kronor vardera till Salem. Envar av bolagskommunerna äger därmed aktier för 20 000 kronor bolaget, dvs en femtedel av aktiekapitalet. De härvid föranledda ändringarna bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 3 juni 1983.

Den 28 maj 1996 övergick Stockholms stads aktier till Stockholm Vatten AB. Vid fusionen mellan Huddinge Vatten AB och Stockholm Vatten AB övergick Huddinges aktier till Stockholm Vatten AB den 1 januari 1997.

Bolagsstämman den 11 juni 1999 antog ny bolagsordning p g a ny aktiebolagslag.

Den 1 januari 1999 delades Södertälje i Nykvarn och Södertälje. Vid bolagsstämman den 5 juni 2000 antogs ny bolagsordning med anledning av detta och en nyemission om 20 aktier genomfördes. Efter fördelning av gamla och nya aktier äger Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje 20 aktier vardera och Stockholm och Huddinge genom Stockholm Vatten AB 40 aktier.

Den 9 juni 2006 antogs ny bolagsordning p g a ändring i aktiebolagslagen.

Den 21 december 2007 övergick Södertälje kommuns aktier till Telge i Södertälje AB.

Den 1 maj 2007 övergick aktierna från moderbolaget Stockholm vatten AB till dotterbolaget Stockholm vatten VA AB.

Den 17 mars 2017 fusionerade Stockholm vatten VA AB och Stockholm vatten AB och aktierna gick åter till moderbolaget Stockholm vatten AB.
 

Författningar

Ny bolagsordning, se ovan. Avtal rörande regional avloppsanläggning för sydvästra storstockholmsregionen (grundavtalet), Kfs 1967 32 samt ändring och tilläggsavtal Kfs 1971 39, Utl 1983 161. Avtal om anslutning av delar av Huddinge kommun till avloppsanläggning för sydvästra stockholmsregionen (Himmerfjärdsanläggningen) Kfs 1970 77. Avtal om anslutning av Eolshälls reningsverk till Syvabs reningsanläggning vid Himmerfjärden Utlåtande 1982 144.