Nyheter

2021-05-04

"Läkemedelsrester från Stockholm kan renas med aktivt kol

I Östersjön utanför Himmerfjärdsverket söder om Stockholm är halterna av läkemedelsrester så höga att de kan påverka växter och djur. Nu har ingenjörerna där testat en reningsmetod som verkar mycket lovande.

Tillbyggnaden består av en MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Membranen kommer att filtrera avloppsvattnet så att inga mikroplaster eller partiklar släpps ut i Himmerfjärden utanför reningsverket.

Det kommer också ge lägre bakteriehalter som förbättrar kvaliteten på badvattnet och minskar risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier".

Fullständig artikeln finns på Sveriges ingenjörers hemsida. Vill man komma dit KLICKA HÄR

 

 

2021-03-31

Skräpet in till verket minskade med totalt 73 ton under 2020. Vi fortsätter med våra kampanjer och hoppas på samma fina resultat även för 2021!

Skräpet in till vårt reningsverk har minskat med 200 kilo per dag under 2020. Vi kommer därför fortsätta med att få ut vårt budskap till hushållen via livsmedelsbutikerna även i år och hoppas på samma fina resultat.

Syvab har nu tillsammans med kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn samt Telge nät AB släppt en film som riktar sig till hushållen i det gemensamma upptagningsområdet.

Filmen kommer visas på TV-skärmarna framme vid kassorna i alla Ica- och Willysbutiker i Botkyrka, Salem, Södertälje och i Heron City/Huddinge. Filmen kommer visas under perioden april-juli 2021.

"Spola ner vett" - Tema våtservetter/städ - Filmen informerar om att våtservetter ska slängas i papperskorgen när man har använt dem klart.

Vill man se filmen på vår hemsida: klicka HÄR eller vill man se den på vår Youtube-kanal: klicka HÄR

 

Är man osäker på vart man ska slänga skräpet läs då gärna mer i
vår broschyr Broschyr Spola rätt är lätt

 

 

2021-03-24

Projekt gav framgångsrik rening av läkemedelsrester och PFAS

En metod där de totala utsläppen av läkemedelsrester beräknas att minska från 300-400 kg per år till 4 kg per år, det är resultatet från ett projekt vid Himmerfjärdsverket. I pilotanläggningen minskade samtliga analyserade läkemedelsrester och PFAS avsevärt.

Läs hela artikeln på Svenskt Vattens hemsida, klicka HÄR

 

 

2021-03-19

Syvabs försöksanläggning visar på en hög reningseffektivitet av läkemedelsrester från avloppsvatten

I juli 2019 beviljade Naturvårdsverket ett bidrag till Syvab för att genomföra försök med läkemedelsrening i en pilotanläggning. Syftet med projektet var att utreda förutsättningarna för att rena läkemedelsrester i avloppsvattnet som är anslutet till Himmerfjärdsverket. Projektet har pågått under 2020 och resultatet har nu inrapporterats och godkänts av Naturvårdsverket. Projektet har genomförts tillsammans med Ramboll och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet är en fortsättning på den förstudie, även den finansierad av Naturvårdsverket, som gjordes 2018. Förstudien visade att fyra läkemedelssubstanser uppmättes i Himmerfjärden i en sådan koncentration att det kan ha en negativ påverkan på djur och växter. För att minska utgående mängd av läkemedelsrester krävs ytterligare ett reningssteg på Himmerfjärdsverket. En pilotanläggning med granulerat aktivt kol (GAK) som sista reningssteg har nu byggts och tekniken har utvärderats. Resultaten visar att läkemedelsrester effektivt tas bort från avloppsvattnet. Totala utsläppen av läkemedelsrester beräknas att minska från 300-400 kg/år till 4 kg/år. Samtliga analyserade läkemedelsrester reducerades effektivt och även PFAS reducerades avsevärt.

 

Bild nr 1. Membrantank till vänster och GAK-tanker till höger och bild nr 2 visar aktivt kol

Projektet är en viktig del i att värna Östersjön för kommande generationer. Stockholm växer fort och belastningen på Östersjön ökar. För att möta de nya kraven som ställs på Syvabs verksamhet genomgår Himmerfjärdsverket just nu sin största om- och tillbyggnad sedan verket togs i drift 1974. Anläggningen byggs om till ett modernt reningsverk med en MBR-process, d.v.s. MembranBioReaktor, vilket kommer att medföra att utsläppen med avseende på näringsämnen från Himmerfjärdsverket halveras. Utgående vatten kommer dessutom att vara fritt från suspenderat material och innehålla mycket låga bakteriehalter.

Läkemedelsrening kan komma att implementeras på Himmerfjärdsverket på sikt.

Läs fullständig rapport: Slutrapport_MBR-GAK-pilot_Syvab_NV-03803-19_2021-02-28.pdf

Läs mer om vår stora ombyggnad på sidan Byggprojektet NKH 

Följ gärna det spännande byggprojektet i Byggdagboken


Frågor om läkemedelsprojektet tas med projektledaren vår biträdande processchef Heidi Lemström på
08-410 776 00 eller via mejl info@syvab.se

 

 

2021-02-11

Projektet med läkemedelsrening på Himmerfjärdsverket under 2020 har visat på goda resultat och ska nu redovisas till Naturvårdsverket

2019 fick Syvab bidrag från Naturvårdsverket för att bygga och driva en pilotanläggning med en innovativ kombination av två effektiva reningstekniker, aktivslam med membranfilter (s.k. MBR, Membran BioReaktor) och en efterföljande aktivkolfilteranläggning. Processlösningen förkortas MBR-GAK och anläggningen har sedan driftstart i augusti 2020 visat goda reningsresultat för både traditionella föroreningar (organiskt material, näringsämnen, etc.) och mikroföroreningar som läkemedelsrester och PFAS.

    

Bild nr 1. Membrantank till vänster och GAK-tanker till höger och bild nr 2 visar aktivt kol

Projektet utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Ramboll. Syftet med projektet är dels att bidra till att höja kunskapsnivån generellt om tekniken och dels att få erfarenhet av GAK-filter som avancerad reningsteknik. Erfarenheter från GAK delen kan även hjälpa till att dimensionera en eventuell framtida fullskaleimplementering av läkemedelsrening. Efter inlämnad rapport till Naturvårdsverket i slutet av februari 2021 kommer pilotanläggningen att drivas vidare och kompletteras med fler resultat.

MBR delen i piloten är en minikopia på Himmerfjärdsverkets framtida anläggning och motsvarar 0,18% av bassängvolymen och har ett medelflöde på 12 m3/h.

 

 

2020-10-15

Syvab har tecknat avtal med Veidekke om ombyggnationen av Himmerfjärdsverket

Nu står det klart - Syvab har nu tecknat avtal med Veidekke. Därmed går projektet för vår omfattande om- och tillbyggnation av vårt reningsverk för att vi ska kunna möta de tuffare reningskrav in i nästa fas. Projektet, som går under namnet Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH), är uppdelat i dels en utförandeentreprenad för ombyggnationen samt en totalentreprenad för tillbyggnaden där båda delarna utförs i samverkan. Kontraktsumman för denna fas av projektet uppgår i ca 1.3 miljarder SEK och planeras pågå fram till 2026.

Projektet är uppdelat i två delar, en för ombyggnad av befintligt verk som sker som en utförandeentreprenad samt en del för tillbyggnad som utförs som totalentreprenad. Projektet är vidare uppdelat i två faser där fas 1, som var en utrednings- och projekteringsfas för systemhandlingar där Veidekke bistod med hjälp avseende produktionslösningar och specifik teknisk konsultation, är nu avklarad. Nu övergår projektet till fas 2 där bygghandlingsprojektering och produktionen utförs. Arbetet innefattar byggnation av ny membranbyggnad, silstation, pumpstationer med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av befintliga bassänger. Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning etappvis från år 2023 till 2026.

Vill man läsa hela pressmeddelandet klicka här: Pressmeddelande_201015.pdf
Länk till Veidekkes pressmeddelande: http://veidekke.com/no/borsmeldinger/article34929.ece
Följ vår ombyggnation på vår byggdagbok: NKH membrananläggning
Varför bygger vi om? Läs mer på vår sida byggprojekt: Byggprojekt NKH membrananläggning

 

 

2020-10-01

Nu finns ny film ute  - Spola inte ner olivolja - återvinn den istället!

Syvab har nu tillsammans med kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn samt Telge nät AB släppt en ny film som riktar sig till hushållen i det gemensamma upptagningsområdet. Denna gång med temat "hushållsfett" och med fokus på olivoljan som spolas ner.  

Spola inte ner olivolja - återvinn den istället. Filmen informerar om att olivoljan kan bli energi. Lämna den överblivna olivoljan i matavfallspåsen så blir den biogas och en del av kretsloppet alternativt lämna in större mängder till din återvinningscentral.

 

 

2020-08-20

Premiär! Pilotanläggning för läkemedelsrening är i gång!

Nu är första steget taget. Vår nya pilotanläggning är nu i drift för läkemedelsrening. Reningen testkörs i en bassäng med membranfilter i kombination med kaskadkväverening. Läs gärna mer i inlägget längre ner från 2020-04-21 "Läkemedelsrening vid Himmerfjärdsverket - en artikel om Syvabs läkemedelsreningsprojekt"

 

 

 

2020-07-03

Ny vikfolder! "Nu bygger vi om Himmerfjärdsverket - detta för att värna om Österjön"

Nu är vi i full gång med den största ombyggnaden av Himmerfjärdsverket sen det invigdes 1974. Varför måste vi då bygga om? jo, för att alla länder som ligger runt Östersjön måste hjälpas åt för att förbättra statusen i Östersjön, beslut om detta har tagits av EU. Detta har lett till att vi har fått betydligt tuffare reningskrav som vår befintliga anläggning inte klarar av att hålla och en ombyggnad blev nödvändig. Läs mer om ombyggnaden i vikfoldern nedan genom att klicka på bilden. Och varför inte följa vårat spännande bygge med nya bilder och texter varje månad i vår byggdagbok! Vill du komma dit, klicka HÄR

 

 

2020-06-15

NYHET! Nu har vi släppt en ny broschyr "Spola rätt är lätt" med tips och råd om vart man ska slänga sitt skräp

Varje dag spolas det ner 2 300 kilo skräp som vi får ta emot på vårt reningsverk! Skräpet ställer till det, bland annat så blir det stopp i tunnlarna och det trasslar in sig i våra pumpar som går sönder. Dessutom kostar det mycket pengar att forsla bort allt skräp som kommer in till oss. Men det är lätt att göra rätt! Kolla in vår nya broschyr som ger handfasta tips om vart du ska slänga skräpet istället! Varför inte hänga den väl synligt i badrummet eller i köket.


Klicka på bilden så kommer du till broschyren

Är du intresserad av att få ett exemplar hemskickat till dig? mejla oss ditt namn och adress genom att klicka på mejladressen: info@syvab.se, så kommer den med posten.

 

 

2020-06-15

Syvabs årsberättelse 2019

Vår årsberättelse för 2019 är nu godkänd och utlagd på vår hemsida. Vill man komma till den klicka på bilden nedan.

 

 

2020-06-15

Syvabs miljörapport 2019

Vår miljörapport för 2019 är nu godkänd och utlagda på vår hemsida. Vill man komma till den klicka på bilden nedan

 

 

2020-05-26

"Dags att förbjuda slöseriet av fosfor"

Genom utredningen ”Hållbar slamhantering” har Sverige återigen getts chansen att återvinna stora mängder fosfor i vårt eget avloppsslam. Det skriver företrädare för återvinningsindustrin tillsammans med Svenskt Vatten i Svenska Dagbladet.

Fosfor och kväve är två av de viktigaste råvarorna för att jordbruket ska kunna producera den mat vi behöver. Trots det har både Sverige och EU gjort sig beroende av en problematisk import, samtidigt som vi själva slösar bort den fosfor och det kväve vi faktiskt har.

Vill man läsa debattartikeln i SVD, KLICKA HÄR

 

 

2020-05-20

Svelandskustvattenvårdsförbund bjuder in till webinarium baserat på rapporten Svealandskustvatten 2020

Välkommen att delta i webinariumet som hålls onsdagen den 3 juni 2020 mellan kl 09.30 - 10.15

Rapporten Svealandskusten ges ut årligen och sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen. Den ökade inflöden av fosfor till skärgården, en ny förstudie kring att rena läkemedelsrester och Sveriges största marina naturreservat är bara några av godbitarna som presenteras i årets rapport Svealandskusten 2020! Välkomna till webinarium för inblick och möjlighet att ställa frågor till artikelförfattarna.

Plats: via Zoom-länk eller på SKVVF Facebook sida.
Anmäl dig här.

Har du frågor om webinariumet, vänligen kontakta förbundssekreterare Frida Eik Öhman, frida.eik-ohman@storsthlm.se/076-502 21 10.

 

 

2020-04-21

Läkemedelsrening vid Himmerfjärdsverket - en artikel om Syvabs läkemedelsreningsprojekt

Avloppsvatten innehåller mer än det man kan se med blotta ögat. Där finns bland annat rester av läkemedel som har passerat genom våra kroppar. Många av dem är svåra att rena bort i ett vanligt avloppsreningsverk.

På Himmerfjärdsverket söder om Stockholm har en förstudie för rening av läkemedelsrester nyligen avslutats, där miljöpåverkan och riskanalys för vattenlevande organismer i recipienten Himmerfjärden har genomförts.

Artikeln finns nu att läsa i Svealands kustvattenvårdsförbunds rapport "Svealandskusten 2020". Vill man läsa hela artikeln, klicka på filen: Svealandskusten2020.pdf

 

 

2020-03-31

Nu finns ny film ute  - Spola ner vett (tema våtservetter)

Syvab har nu tillsammans med kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn samt Telge nät AB släppt en ny film som riktar sig till hushållen i det gemensamma upptagningsområdet. Denna gång med temat "Spola ner vett" och med fokus på alla våtservetter som spolas ner i toaletten istället för att kasta dem där de hör hemma - i papperskorgen.

Filmen kommer visas under april-juni 2020 i Ica- och Willysbutiker i Botkyrka, Salem, Södertälje och i Heron City/Huddinge.

"Spola ner vett" - Tema våtservetter - Filmen informerar om att våtservetter ska slängas i papperskorgen när man har använt dem klart.

 

 

2020-03-18

Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten

I en rapport från WHO och Unicef, 3 mars 2020, "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att COVID-19 viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten.

Rapporten går att läsa både på WHO:s hemsida och på Svenskt Vattens hemsida.

Vill man komma till rapporten på WHO:s hemsida klicka HÄR

Vill man komma till rapporten på Svenskt Vattens hemsida klicka HÄR

 

 

2020-03-17

Så här förbygger vi för coronaviruset covid-19 på Syvab

Syvab följer och tillämpar råden från Folkhälsomyndigheten, UD och Svenskt Vatten när det gäller coronaviruset covid-19.

Vi följer noggrant myndigheternas rekommendationer och intar ny plan varje dag för att säkerställa god drift av anläggningen och god hälsa för vår personal. Vår avloppsanläggning fungerar som den ska och vi ser inget som helst problem med alla våra anslutna hushåll, skolor och företag ska kunna använda sitt avloppsnät som vanligt.

Vi har begränsat alla besök ut till oss till bara det nödvändigaste och vi har helt stängt ner vår studiebesöksverksamhet under perioden mars-april, men kan eventuellt förlängas om det blir nödvändigt.

 

 

2019-12-09

Läkemedelsrapporten har nu godkänts av Naturvårdsverket

I arbetet har provtagning och analys av läkemedelsrester i inlopp, utlopp och vid två punkter i recipienten genomförts under året i syfte att bedöma behovet och nyttan av en läkemedelsrening på Syvab.  Projektet har pågått under året och en slutrapport har skickats in till Naturvårdsverket, som nu har återkommit och meddelat att den är godkänd.

Vill man ta del av rapporten, klicka på länken: Slutrapport_förtudie_läkemedelsrening_Syvab.pdf

 

 

2019-12-04

SVT har skrivit en artikel om vårt läkemedelsprojekt:

Stockholms vatten fulla av läkemedel – aktivt kol kan vara lösningen

Aktivt kol kan rensa uppemot 90 procent av läkemedlen från avloppsvattnet som rinner ut i vattendragen. Himmerfjärdsverket i Botkyrka har fått 12 miljoner kronor i statligt bidrag för att utveckla tekniken.

Klicka på bild för att komma till filmen hos SVT


Foto: Jessica Gow/TT

Halterna av medicin i våra vattendrag är ett växande problem. I ett försök att komma åt problematiken delar Naturvårdsverket ut 142 miljoner under tre år till avloppsreningsverk som vill installera teknik och därmed stoppa miljöförstöringen.

Framsteg med aktivt kol
Syvab i Botkyrka har beviljats störst investeringsbidrag i länet. De har hittills fått cirka 12 miljoner kronor för att utveckla teknik som ska rena bort läkemedel från avloppsvatten med hjälp av aktivt kol.

– Det aktiva kolet fungerar på ett svampliknande sätt och skulle kunna fånga upp 80-90% av läkemedelsresterna, säger Johanna Grim projektledare för försöket på Himmerfjärdsverket.

Farligt för djur
Vissa läkemedel bryts ner av sig själv, men långt ifrån alla. Idag säljs cirka 7 600 läkemedel i Sverige och cirka 1 000 olika substanser når våra vattendrag via avloppen. Hittills har nivåerna som uppmätts inte ansetts skadliga för människor, men fiskar och vattenlevande djur påverkas redan vid mycket låga halter.

Lagkrav mot medicinutsläpp saknas
Idag finns fortfarande ingen lagstiftning som kräver att avloppsvatten renas från medicinrester. Därmed lär det dröja innan det finns fullskaliga reningsverk för läkemedel i Stockholms län.

– Vi vet inte vilka ämnen vi ska fokusera på och lagstiftning behöver vara väldigt precis annars blir den svår att följa upp. Dessutom vill politiker bland annat invänta resultat från pågående översyn av EU-lagstiftning på området , säger Maximilian Lüdtke på kretsloppsenheten på Naturvårdsverket.

Hittills är det bara i Linköping och i Simrishamn det finns anläggningar i full skala. På Himmerfjärdsverket ska det nu byggas ett pilotprojekt där de ska prova att rena vatten från läkemedelsrester i liten skala.

Vill man komma till artikeln KLICKA HÄR

 

 

2019-11-25

Förstudien för läkemedelsrening är nu slutförd och rapporterad till Naturvårdsverket

I arbetet har provtagning och analys av läkemedelsrester i inlopp, utlopp och vid två punkter i recipienten genomförts under året i syfte att bedöma behovet och nyttan av en läkemedelsrening på Syvab.  Projektet har pågått under året och en slutrapport har skickats in till Naturvårdsverket.

Vill man ta del av den preliminära rapporten, klicka på länken: Förstudie_läkemedelsrening_Syvab_huvudrapport.pdf

Obs! Den preliminära rapporten kommer bytas ut när den har godkänts av Naturvårsverket.

 

 

2019-11-14

Suez kommer leverera membranfiltren till Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning, och de nya reningskraven. För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning (MBR står för Membran Bio Reaktor). Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska den nya anläggningen även vara robust och flexibel. Målsättningen är att den nya utökande anläggningen ska bibehålla dagens energiförbrukning samt minska behovet av insatskemikalier.

Vi har nu valt SUEZ som leverantör av expertkunskap och membranteknik till en helt ny MBR-anläggning. SUEZ kommer att förse oss och projektet med expertis kring design och konstruktion, samt LEAP* MBR-teknik för att hjälpa till med detta viktiga moderniseringsprojekt.

Vid anläggningen kommer SUEZ LEAPmbr system med ZeeWeed* teknik att installeras. Det är ett ihåligt membran som separerar fasta ämnen och patogener från avloppsvatten. Membranet har redan satt stora avtryck världen över i stora industriella och kommunala reningsanläggningar tack vare sin kompakta design och höga energieffektivitet.

”Hälsa och säkerhet för våra invånare och miljön är en drivkraft för denna uppgradering”, säger Carl-Olof Zetterman, VD för Syvab. ”Vårt mål är att bygga en anläggning med framtidssäkrad reningskapacitet i världsklass! SUEZ förstod våra utmaningar, tog fram en skräddarsydd lösning för att möta våra behov som även inkluderar en betydande grad av expertkunskap och stöd. Vi känner oss säkra på att vi kommer att lyckas med detta projekt som bygger på styrkan i vårt partnerskap.”

Vill man följa den stora ombyggnaden/projektet, klicka på länken: http://www.syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh

 

 

2019-11-01

IVL söker en industridoktorand inom implementering av digitala tvillingar på reningsverk

Är du intresserad av hur realtidsmodeller kan användas inom industrin? Vill du bidra till en bättre vattenmiljö och att några av Sveriges största avloppsreningsverk blir robustare och mer resurseffektiva? Då är du kanske vår nya industridoktorand inom implementering av digitala tvillingar.

Två industridoktorandprojekt har tidigare genomförts på temat digitala tekniker. Det finns ett behov att fortsatt följa upp obesvarade frågor från de både projekten. Det är även fortsatt viktigt att bidra till att VA-branschen kan lära sig mer och utnyttja möjligheterna med den pågående teknikutvecklingen t.ex. genom att identifiera möjligheter till konkreta tillämpningar. En framgångsfaktor för att nå praktiskt relevanta resultat som identifierats i tidigare forskningsprojekt är också att faktiskt implementera tekniker/metoder i praktiken, och utvärdera dessa i nära samarbete med slutanvändarna på reningsverken.

Arbetet ska bedrivas enligt de riktlinjer som tagits fram av finansiärerna till industridoktorandprojektet dvs Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab), Käppalaförbundet och IVL samt följa de regler som gäller för forskarutbildning i Sverige

Du kommer att vara heltidsanställd på IVL Svenska Miljöinstitutet. För att komma till fullständig annons KLICKA HÄR

 

 

2019-10-01

Spola inte ner crème fraichen i avloppet - återvinn den istället

Syvab har nu tillsammans med kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn samt Telge nät AB släppt en ny film som riktar sig till hushållen i det gemensamma upptagningsområdet. Denna gång med temat "Hushållsfett" och med fokus på det fettet som finns i bland annat crème fraichen. Filmen kommer visas under okt-dec 2019 i Ica- och Willysbutiker i Botkyrka, Salem, Södertälje och i Heron City/Huddinge.

Spola inte ner överbliven crème fraiche eller andra produkter i avloppet - återvinn den istället genom att lägga den i matavfallspåsen! En resurs som blir förnybar energi och blir en naturlig del av kretsloppet.

 

Hushållsfett är ett jättestort problem för fastighetsägare och fastighetesbolagen för när det lämnar hemmet är ledningarna kalla och fettet stelnar och fastnar i ledningarnas botten.

Vill man veta mer klicka på länken här: SPOLA RÄTT ÄR LÄTT

 

 

2019-09-25

Tack till alla som bidrog till vårt lyckade öppna hus som hölls den 14/9

Vårt öppna hus bjöd på toppenväder, kaffe, glass, god korv, föreläsningar, guidade turer och den stora succén "jeepsafarit", som fick rulla runt verket hela tiden vi höll öppet!

Vi hade en frågetävling som fler engagerade sig i - Kul! Utav de som tävlade har vi utsett 5 vinnare utifrån flest rätt svar.

Priset är två böcker: Boken ”Vatten – om att värdera det ovärderliga” och barnboken ”Vem tvättar vattnet? – en sagokunskapsbok om vatten

Vinnarna meddelas via mejl under vecka 39.

 

 

2019-09-09

Veidekke bygger om Himmerfjärdsverket åt Syvab

Veidekke har tecknat avtal med Syvab för en omfattande om- och tillbyggnation av Himmerfjärdsverket i Grödinge för att möta tuffare reningskrav. Projektet, som går under namnet Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH), är uppdelat i dels en utförandeentreprenad för ombyggnationen samt en totalentreprenad för tillbyggnaden där båda delarna utförs i samverkan. Projektet har ett potentiellt ordervärde om minst 700 MSEK och planeras pågå fram till 2025.

Himmerfjärdsverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning, och de nya reningskraven. För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska den nya anläggningen även vara robust och flexibel. Målsättningen är att den nya utökande anläggningen ska bibehålla dagens energiförbrukning samt minska behovet av insatskemikalier.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar, en för ombyggnad av befintligt verk som sker som en utförandeentreprenad samt en del för tillbyggnad som utförs som totalentreprenad. Projektet är vidare uppdelat i två faser, där fas 1 är en utrednings- och projekteringsfas för systemhandlingar där kostnaden fastställs samt fas 2 där bygghandlingsprojektering och produktion genomförs. Arbetet innefattar byggnation av ny silstation, pumpstation och membranbyggnad med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av utloppsledning och befintliga bassänger. Orderanmälan av projektet kommer ske fortlöpande varefter fas 1 och fas 2 startar.

- Vi är väldigt stolta över att vi fått förtroende av Syvab att i samverkan vara med och utveckla Himmerfjärdsverket. Projektet passar väl in i Veidekkes grundvärderingar som ytterst handlar om värdeskapande samspel vilket grundar sig i att vi jobbar involverande med alla medarbetare, kund och leverantörer, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

- Är otroligt stolt över att få vara med och utveckla Nya Himmerfjärdsverket för att klara de nya reningskraven och ökade kapaciteterna. Ser framemot att tillsammans skapa ett tight team och samarbetsformer för att bygga detta i samverkan, säger Jenny Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Under 2019 pågår primärt fas 1 arbeten med färdigställande av systemhandlingarna och kalkylarbeten för den nya anläggningen. Byggstart för anläggningsdelar kommer att ske löpande under 2020 och Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning år 2025.

Vill man följa den stora ombyggnaden/projektet, klicka på länken: http://www.syvab.se/nyheter/ombyggnad-nkh

Vill man komma till pressmeddlandet hos Veidekke, klicka HÄR

 

 

2019-09-05

Kom på öppet hus till oss lör den 14/9 kl 10.00 - då öppnar vi grindarna till Himmerfjärdsverket!

Vi håller öppet mellan kl 10.00 - 13.00. Då har ni möjlighet ett se vad som händer på verket och vad som kommer hända framöver. Vi kommer hålla föreläsning i aulan där vi berättar mer, guidad tur där vi berättar om hur vi renar vattnet som kommer till oss och jeeptur runt verket för kunna se vår anläggning.

Givetvis bjuder vi på korvgrillning, kaffe och kaka, glass och fiskdamm till barnen. Vi kommer även kunna erbjuda att få hälsa på hos vår sköldpadda Fredag och henne kompisar i deras pool i reception.

Varmt välkomna!

 

 

2019-09-03

Slutrapport VA-klustret Mälardalen 2016-2018

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten- och avloppsområdet. Denna slutrapport för klustrets tredje verksamhetsperiod, 2016-2018, ger översiktlig information om verksamheten och vad ett regionalt forskningskluster inom VA-teknik kan innebära för dess medlemmar och för branschen i stort.

För att komma till den nedladdningsbara pdf-fil, klicka på bilden ovan.

Text från Svenskt vattens hemsida

 

 

2019-08-29

Östersjön på väg att tillfriskna – men det går långsamt

Övergödningen av Östersjön är på väg att minska. Det visar nya beräkningar från Stockholms universitet.

- Men vi kan säga det tar tio, tjugo, trettio, fyrtio år till. Det har tagit oss hundra år att smutsa ner systemet. Vi kan inte förvänta oss att det ska…det tar tid. Men med övergödning är vi på rätt väg. Vi har förstått det vetenskapligt, vi kan ge råd till politiker och beslutsfattare. Säger Christoph Humborg, som är forskningschef på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Halterna av kväve och fosfor i vattnet går sedan flera år långsamt ner visar forskarnas senaste modeller av förändringarna i havet. Det här betyder attOK Östersjön sakta håller på att friskna till, säger Christoph Humborg, som är forskningschef på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Det är kväve och fosfor från avlopp, åkrar som läcker gödsel och andra källor som under lång tid gett havet för mycket näring. Det leder till algblomningar, syrebrist och en rad andra problem som förstör livsmiljön för både växter och djur i havet.

Men nu ser det alltså ut som att flera års arbete med till exempel bättre rening av avlopp och åtgärder inom lantbruket har fått effekt.

Artikeln är skriven av Tomas Lindblad, Sveriges radio. För att komma till arikeln klicka HÄR

 

 

2019-08-27

IVL söker en Industridoktorand till projektet "Hållbar kolåtervinning ur avloppsreningsslam"

Syftet med detta projekt är att undersöka olika metoder för att producera kolkälla från avloppsslam som kan ersätta fossila produkter och därmed öka hållbarheten hos avloppsvattenreningen. Ett holistiskt arbetssätt ska tillämpas där påverkan på biogasproduktionen och avloppsreningsprocessen beaktas liksom den övergripande miljöpåverkan och kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Arbetet ska bedrivas enligt de riktlinjer som tagits fram av finansiärerna till industridoktorandprojektet dvs Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab), Käppalaförbundet och IVL.

Du kommer att vara heltidsanställd på IVL Svenska Miljöinstitutet. För att komma till fullständig annons KLICKA HÄR

 

 

2019-06-28

Syvab har beviljats ett bidrag på 10,8 miljoner kronor från Naturvårdsverket för uppförande och drift av en pilotanläggning med granulerat aktivt kol i kombination med MBR (MBR-GAK)

Piloten kommer byggas i sandfilterbyggnaden i en av de gamla sandfilterbassängerna. Projektet drar igång tidigt i höst med bygget av piloten och sedan ska försöken utföras under 2020. Resultaten ska rapporteras till Naturvårdsverket innan projektets slutdatum 2020-12-31.

Vill man läsa Naturvårdsverkets hela lista med beviljade bidrag. klicka på länken:

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/De-far-bidrag-for-rening-av-lakemedelsrester-2019/

 

 

2019-06-27

Ny metod utvinner vätgas från avloppsvatten

KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet har de senaste åren utvecklat en ny typ av kolfiberbaserad elektrod som effektivt kan utvinna vätgas från olika typer avloppsloppsvatten med höga ammoniumhalter och samtidigt rena avloppsvattnet från ammoniumkvävet. Projektet går nu vidare tillsammans med Syvab med tester i pilotskala på Himmerfjärdsverket. Där nästa nivå av verifiering sker av konceptet.


Foto: Amir Masoud Pourrahimi

Det normala sättet att framställa vätgas är genom elektrolys av vatten. Genom att istället använda avloppsvatten ges en fördel miljömässigt eftersom elektrooxidation av avloppsvatten som innehåller ammonium kräver mindre energi än att göra vätgas av vatten.

– Vi började arbetet med att välja ett enkelt och billigt sätt, i detta fall att belägga kolfibern med koppar. Vi gick sedan vidare med att belägga fibrerna med platina som huvudkatalysator, vilket är en dyr metall. Någonstans där slog det oss att vi kanske kunde få en liknande effekt med en blandning av koppar och platina, säger Amir Masoud Pourrahimi som utförde arbetet under sin post doc-tid på KTH.

Vill man läsa IVLs hela pressmeddelande - klicka HÄR'

 

 

2019-05-14

SVT har ett reportage ute om vår planerade ombyggnad - "Syvab investerar över en miljard i ny anläggning

För att möta nya miljökrav ska Himmerfjärdsverket bygga ut sin anläggning. Den nya anläggningen kommer bland annat att ha ett extra filter som gör att utsläppen till Östersjön minskar.

Den nya tillbyggnaden som planeras att vara färdig år 2026 kommer att kosta cirka 1,2 miljarder kronor och minska utsläppen av gödningsämnen som fosfor och kväve. Bland annat kommer ett nytt filter installeras, ett så kallat membranfilter, som fångar upp de allra minsta partiklarna".


Klicka på bilden ovan så kommer man till sidan hos SVT där filmerna ligger.

Vill man följa Syvabs ombyggnad - klicka på följande länk: Ombyggnad projekt Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH)

 

 

2019-04-25

Stora biltvättarhelgen den 27-28/4-19 - Gör miljön en tjänst och tvätta bilen i tvätthall

Är du en av dem som fultvättar bilen? Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen.

Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Det är lätt att tvätta rätt!

 1. Välj biltvätten istället, antingen en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Smutsvattnet leds sedan till vattenreningsverken där det renas innan det släpps tillbaka ut i naturen igen.
   
 2. Använd miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall.
   
 3. Om du inte har tillgång till en biltvätt där du tankar eller gör andra ärenden så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då fastnar skadliga ämnen i det övre jordlagret och föroreningarna kan ofta bindas eller brytas ned.

Tack för att du tar hand om vårt vatten!

Läs mer på Svenskt vatten sida.

 

 

2019-04-01

Syvabs avloppstunnel är full med skräp - Varje dag spolas det ner 2,6 ton skräp till vårt reningsverk

Kommuninvånarna som bor i Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje och södra delarna av Stockholm och Huddinge är kopplade till Syvab. Från dessa kommuner spolas det ner 2,6 ton skräp varje dag till avloppsreningsverket.

För att minska inflödet av skräp til verket kommer en informationsfilm visas i Ica och Willys butiker i Botkyrka, Salem och Södertälje, under perioden 1 april - 30 juni. Filmen fokuserar sig på våtservetter och tops. Dessa är ett stort problem då de bland annat fastnar i tunnlarna och täpper till dem. Där bland annat akuta insatser krävs där man måste akut gräva upp vägar för att avhjälpa stoppen. Vilket är både tidskävande och dyrt.

Problemet är lätt att avhjälpa - spola bara ner toapapper, kiss och bajs - allt annat slängs i papperskorgen.

 

 

2019-03-11

Reningsverket i Botkyrka blir toppmodernt

"Vi kommer att kunna filtrera ner till storleken på virusnivå" säger Carl-Olof Zetterman, vd på Syvab, om den stora satsningen för Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Målet är att ligga i framkant i kampen om att rädda Östersjön.

Himmerfjärdsverket i Botkyrka ska bli ett av världens modernaste reningsverk.

Det berättar Carl-Olof Zetterman, vd på Syvab och för reningsverket Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Med en miljonsatsning kommer reningsverket bygga om och installera nya tekniska lösningar för att rena vatten ner på mikronivå.

– Det här blir en hotspot på världens miljölista, säger han till BotkyrkaDirekt

Artikeln har skrivits av BotkyrkaDirekt och ligger på deras hemsida. Vill man läsa hela klicka här: Reningsverket i Botkyrka blir toppmodernt

 

Tips! - För att följa det stora byggprojekt på Himmerfjärdsverket gå in på sidan Ombyggnad (NKH)

 

 

2019-03-07

Himmerfjärdsverket i Grödinge ska byggas om för att minska utsläppen i Östersjön

Satsningen, värd över 1 miljard kronor, ser nu äntligen ut att komma i gång.
– Om allt går enligt planen hoppas vi börja bygga vid årskiftet, säger Carl-Olof Zetterman på ägarbolaget Syvab.

Enligt planerna kommer bygget vid Skansundet i Grödinge att pågå i etapper fram till 2026. Nu pågår upphandling av byggnationerna som i förkalkyler beräknats kosta 1-1,5 miljarder kronor.
– Vi ska halvera våra utsläpp. Det handlar i grund och botten om att Östersjön måste få en bättre rening för att våra barn och barnbarn ska få tillgång till ett levande hav, säger Carl-Olof Zetterman som är vd på Syvab som ägs av flera kommuner tillsammans.

Artikeln är tagen från Mitt i:s hemsida. Vill man läsa hela klicka här: Miljardsatsningen i Grödinge ska hjälpa Östersjön

 

Tips! - För att följa det stora byggprojekt på Himmerfjärdsverket gå in på sidan Ombyggnad (NKH)

 

 

2019-01-24

Snart stoppas mediciner att rinna ut till Himmerfjärden – banbrytande studie görs i ett samarbetsprojekt på Himmerfjärdsverket

Himmerfjärden kan bli ett av de första havsområden i Sverige att bli fritt från nya utsläpp av medicinrester som vi människor kissar ut och som reningsverken i dag inte klarar att rensa bort från avloppsvatten. Det är målet för en banbrytande studie som nu görs på Himmerfjärdsverket.

Spår av lugnande och smärtstillande läkemedel, p-piller, andra hormonpreparat och läkemedel har hittats i vattendrag och havsvikar, där avloppsreningsverk släpper ut avloppsvatten. Så är det också med utmed Himmerfjärden. Då medicinrester påverkar fiskar och andra vattenorganismer avsatte Naturvårdsverket i fjol 45 miljoner kronor för att fler avloppsreningsverk ska installera avancerad rening av läkemedelsrester ur avloppsvattnet. Läs mer om bidraget i artikeln nedan som är daterad 2018-11-19. Projektet drivs tiilsammans mellan Stockholms universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Ramböll och Syvab.

Artikeln har skrivits av Nynäshamnsposten. Vill man läsa hela artikeln klicka HÄR

Här ligger komplett artikel om den inte går att läsa på länken ovan: Artikel_projekt_läkemedelsrening_på Himmerfjärdsverket 190125.JPG

 

 

2019-01-19

Apotek varnar för miljöfarligt läkemedel med ämnet diklofenak

Stora mängder av det miljöfarliga ämnet diklofenak, vanligt i många smärtstillande läkemedel, hamnar i våra vattendrag. Nu inför apotekens branschorganisation varningsskyltar på hyllorna och på webben där läkemedlet säljs.


Foto: Jessica Gow/TT

Från och med den 3 oktober kommer alla apotek att varna för miljökonsekvenserna, enligt en överenskommelse mellan medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening. Ämnet är den aktiva substansen i bland annat de populära, receptfria smärtstillande läkemedlen Voltaren och Eeze.

Läkemedel med diklofenak säljs också i många livsmedelsbutiker och på bensinstationer.

Diklofenak är giftigt för fisk och andra havslevande organismer, och mycket svårt att bryta ned. Sedan 2015 har Sverige lagstiftning om hur mycket diklofenak som får släppas ut i vattnen. Dessa gränsvärden överskrids.

Vill man läsa hela artikeln klicka här: Av TT på Aftonbladet

 

 

2019-01-08

Ett nytt fettberg funnet i kloaksystemet i England, denna gång ett på 64 meter långt i badorten Sidmouth i Devon

Det är längre än sex dubbeldäcksbussar och består av fett, olja och våtservetter. Det kommer att ta flera veckor att få bort det 64 meter långa fettberget.

– Tack och lov upptäcktes det i tid utan risk för badvattnet. Men om du bara ska hålla ett nyårslöfte i år så låt bli att hälla ut fetter och olja i avloppet eller spola ner våtservetter i toaletten. Sätt dina rör på en bantningskur och mata inte fettberget.

Ett fettberg skapas som en snöboll, enligt South West Water som beskriver hur våtservetterna blandas med fett och med tiden bildar en hård massa. Uppmaningen till alla är att bara spola ner toapapper, kiss och bajs - inget annat.

Vill man läsa hela artikeln och se filmen som togs i tunneln, klicka här: DN 190108

 

 

2018-12-04

Syvab har tillsammans med Botkyrka kommun sökt bidrag hos Naturvårdsverket för att anlägga en publik våtmark i anslutning till Himmerfjärdsverket

Anläggningen som planeras upptar en yta av 18 hektar och kommer att innehålla glittrande vattenspeglar och forsande vatten. Anläggningen är kostnadsberäknat till 13 miljoner och beräknas stå helt klar 2025. Anläggningen kommer då vara publik och inbjuda till nya möjligheter för det rörliga friluftslivet och naturupplevelser i den södra kommundelen.

Avsikten med den planerade våtmarken är att visa allmänheten hur ny reningsteknik gör det möjligt att återföra renat vatten från våra tätbebyggda samhällen till naturen.

Anläggningen kommer även skapa möjlighet för forskning att studera vattnets egenskaper i en ”biotestanläggning” på ett unikt vis under kontrollerbara former samt komplettera det omfattande forskningsarbetet som sedan 60-talet pågår i Himmerfjärden.

 

 

2018-11-19

Syvab har beviljats bidrag för att satsa på en förstudie med läkemedelsrening vid Himmerfjärdsverket

Naturvårdsverket har beviljat Syvab ett bidrag på 2 097 000 kr för att ta fram en förstudie om införande av läkemedelsrening på Himmerfjärdsverket.

Syftet är att ta fram underlag inför en eventuell investering. Med Himmerfjärdsverkets framtida reningsverk ökar möjligheterna för införande av en effektiv läkemedelsrening och Syvab ser förbättrad läkemedelsrening som ett möjligt nästa steg. Syvabs framtida processutformning samt tidigare genomförda studier i ämnet leder till att Syvab kommer att rikta in sig på olika tekniker med aktivt kol under förstudien.

Projektet förväntas påbörja i december 2018 och avslutas preliminärt i augusti-september 2019.

 

2018-10-25'

Silverläckan - en rapport om silvret i sportkläder

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar. Det visar helt nya laboratorieanalyser som Svenskt Vattens publicerar i rapporten ”Silverläckan”.

- Det är oroväckande. Silvret sköljs ner i avloppsvattnet och utgör ett allvarligt hot mot såväl vattnets kretslopp som bottenlevande organismer i sjöar och hav, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten

Svenskt Vatten har låtit analysera så kallade luktfria sportkläder som behandlats med silver. Efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut.

- Undvik kläder som behandlats med silver. De ställer till stora framtida problem i miljön och eftersom silvret tvättas ut är det helt meningslöst att köpa dessa kläder, säger Anders Finnson.

Vill man läsa hela rapporten klicka HÄR

(Källa: Svenskt vatten)

 

2018-10-22

Hur går det till att rena avloppsvatten? - Läs vår nya broschyr "Rent vatten"

Syvab renar vatten varje dag, dygnet runt från cirka 360 000 anslutna personer från kommunerna Botkyrka, Södertälje, Nykvarn, södra Stockholm och delar av Huddinge.

Att rena vattnet är viktigt för hur Östersjön ska må. I vår nya broschyr beskriver vi hur det går till att rena vattnet hos oss. Men vi kan inte rena vattnet tillräckligt rent utan behöver din hjälp. Man får bara spola ner toapapper, kiss och bajs, övrigt ska till papperskorgen eller till miljöstation. Flera tips om detta kan man läsa om i vår broschyr.

Broschyren går att läsa på svenska, engelska och arabiska. Vill man komma till broschyrena, KLICKA HÄR, alternativt klicka på bilden ovan.

 

2018-10-01

Spola inte ner ditt hushållsfett i avloppet

Lämna istället in det till din närmsta återvinningscentral. Hushållsfett är en resurs och kan bli förnybar energi om den lämnas till återvinningscentralen istället.

Se filmen som nu går på Ica och Willys i Botkyrka, Salem och Södertälje som informerar om detta.

 

Hushållsfett är ett jättestort problem för fastighetsägare och fastighetesbolagen för när det lämnar hemmet är ledningarna kalla och fettet stelnar och fastnar i ledningarnas botten. I det klibbiga fettet fastnar sen övrigt man spolar ner och till slut täpps ledningen igen och inget vatten kan passera. Når fettet dessutom vår anläggning, där våra goda bakterier jobbar, är risken stor att de dör, de kan nämlingen inte simma om de får fett på sig och sjunker då till botten.

Vill man veta mer klicka på länken här: SPOLA RÄTT ÄR LÄTT

 

2018-04-19

21-22 april är det den Stora biltvättarhelgen

Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!

Det finns 4 727 288 personbilar i trafik i Sverige och totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. Hela 20 miljoner av dessa biltvättar sker direkt på gatan. Det innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetallar och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga både för människor och miljön.

Dela filmklipp om biltvätt (Youtube): Välj biltvätten istället
Myter om biltvätt: Myt #1, Myt#2, Myt #3, Myt #4, Myt #5

(Källa: Svenskt Vatten)

 

2018-04-18

Det finns mikroplats i bottenlevande djur i arktis

IVL rapoorterar - Mikroplaster finns även i avlägsna Arktis, både i is, i öppet hav och i sediment. Det visade en kartläggning som IVL gjorde i fjol. Nu får forskningen förnyad finansiering för studier av hur mikroplast omsätts av och påverkar bottenlevande djur som musslor och kräftdjur.

Vill man läsa hela artikeln klicka HÄR

 

2017-12-04

Information till närboende vid Himmerfjärdsverket

Under perioden december 2017 - januari 2018 kommer vi krossa sten på vårt område, detta kommer medföra ljud under normal arbetstid.

Har ni frågor kontakta vår växel.

 

2017-11-17

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen - En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige har vi ett väl fungerande avloppssystem men som många dessvärre använder på sätt som orsakar miljöproblem.

Ett stort toalettrelaterat problem i Sverige är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Varje år "fulspolar" hushållen ner skräp i toaletterna som motsvarar 9 hushållsrullar per person och år!

Sveriges vanligaste papper som används när toapappret tagit slut är:

 • 1.Hushållspapper (24%)
 • 2.Pappersnäsduk (10%)
 • 3.Servetter (7%)
 • 4.Våtservetter (6%)
 • 5.Pappershandduk (3%)
 • 6.Utrivna tidningssidor (2%)
 • 7.Underkläder eller annan textil (1%)
 • 8.Annat (1%)

Läs hela artikeln från SVENSKT VATTEN HÄR

 

 

2017-10-12

Vad spolar man egentligen ner i toan? - för 30 år sen räddade vi livet på en sköldpadda

För 30 år sen dök en liten sköldpadda upp på verket, hon var inte stor ca 5 cm. Vi döpte henne till Fredag för hon kom en fredag. Hon hade kämpat hela vägen ut till reningsverket, en resa som kunde ha varat i nästan 8 timmar. När hon kom till verket hade hon fångats upp i en av våra skrapor, som finns där vattnet kommer in till verket. Hon hade tur - driftkillarna var på en av sina inspektionsrundor då de såg henne. De fångade upp henne, tog upp henne till huvudbyggnaden, tittade om hon var ok och gav henne lite mat. Idag är hon en stor dam på 40 cm och bor tillsammans med sina kompisar i paddpoolen i vår reception.

Tidningen Mitt i Botkyrka/Salem har skrivit om henne, vill man läsa artikeln klicka HÄR

 

 

2017-09-28

Mikroplast, triclosan - vad är det vi gnuggar in våra kroppar med

Köper du samma produkter av gammal vana utan att fundera på innehållet? Då är du inte ensam. Men vissa av våra vanligaste hud- och skönhetsprodukter är riktiga miljöbovar. Nedan listas vanliga produkter med tveksamt innehåll och vad du kan byta ut dem till.

Produkter med mikroplast

Mikroplast är en riktig miljöbov och förekommer i de mest oväntade produkter. Vanliga användningsområden är ansiktspeeling, tandkräm, raklödder, smink och deodoranter. Mikroplasterna är så små att de inte filtereras bort i reningsverken utan kommer rakt ut i våra hav och sjöar. Storleksmässigt är de lika små som djurplankton och har vid analyser hittats i bland annat fiskar, skaldjur och sjöfåglar. Vill du undvika plastkulor så titta noga på innehållsförteckningen och välja bort produkter som har dessa förkortningar i innehållsförteckningen PE, PET, PP, PVC, PS, PVAc, PVP, PMMA, PTFE.

Byt till

 • Naturlig peeling som har socker, salt eller krossade nötskal som skrubbfaktor. Du kan dessutom enkelt göra egen peeling i stället för att köpa en färdigpacketerad kemikalieblandning.
 • Ekologisk rakkräm eller gel. Finns från flera olika tillverkare som Weleda, Gaia och Rosenserien.
 • Naturlig tandkräm med kalk eller kisel som skrubbämne.

 

Även SVT har belyst problemet, vill man se filmen klicka på blå länken: Mikroplasten du gnuggar dig med

 

Triclosan

Vi vet att triclosan är giftigt för vattenlevande organismer. Och att det inte bryts ner i reningsverk. Triclosan är ett bakteridödande ämne som tidigare var vanligt i bland annat tandkräm men även förekom i produkter som tvål, rengöringsmedel, deodoranter och antibakteriella disksvampar och träningskläder. Användningen har minskat kraftigt i Sverige sedan riskerna blivit mera uppmärksammade men det förekommer fortfarande. Man bör vara extra uppmärksam på produkter köpta utanför Sverige eftersom lagstiftningen inte ser likadan ut i hela Europa eller världen. Triclosan är svårnedbruten och är mycket svår att rena från avloppsvattnet. Vid mätningar i fisk som placerats nedströms från reningsverk så har man hittat triclosan i samtliga analyserade prover.

Byt till

• Triclosan är helt onödigt, du behöver inte byta ut det mot någonting annat.

 

Mjällshampo

40 procent av landets befolkning tror sig ha mjäll men troligen är endast 15-20 procent faktiskt drabbade. Resten har andra besvär som irriterad och torr hårbotten – oftast framkallade av starka, irriterande produkter – psoriasis eller eksem.

Head and shoulders är – enligt uppgift– Sveriges mest sålda mjällschampo men väldigt få vet vad det egentligen innehåller. Det aktiva ämnet i produkten är det allra giftigaste av de kemiska ämnen som finns mot mjäll, zinkpyrition. Ämnet har så hög giftighet att det numera är förbjudet i båtfärg då det är extremt giftigt för ett antal vattenlevande organismer som alger, fiskar, kräft- och blötdjur. På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa att en halv tesked av ett vanligt mjällschampo räcker för att döda hälften av fiskarna i ett 1 000 liters akvarium inom fyra dygn. Ämnet är dessutom svårlösligt i vatten vilket gör att det riskerar att stanna kvar i hårbotten efter hårtvätt.

Byt till

 • Schampo med entjära eller ett miljövänligt mjällschampo baserat på till exempel Tea treeolja.
 • Hårinpackning med kokosolja kan hjälpa till att reparera en torr och irriterad hårbotten.

 

Källor: Naturskyddsföreningen och Metro samt boken Badskumt av Katarina Johansson.

 

 

 

2017-09-27

”Svenskarnas oro för plast i haven är befogad”

Nio av tio svenskar oroar sig över att det blir mer plast i våra hav, det visar en undersökning som Världsnaturfonden WWF har beställt. Oron är också befogad säger Inger Näslund, Havs- och fiskeexpert på WWF.

Mängden plast i haven ökar. Ungefärliga siffror visar att det globalt släpps ut 8 miljoner ton plast i haven varje år. Utvecklingen oroar många svenskar, det visar en SIFO-undersökning beställd av WWF. Av de tillfrågade i undersökningen var nio av tio oroade för att mängden plast i haven ökar. Nästan sju av tio upplever också att det är mer skräp och plast på stränder och i havet nu än för tio år sedan.

Svenskarnas uppfattning stämmer överens med verkligheten, enligt Inger Näslund som är Havs- och fiskeexpert på WWF. - Om vi inte skärper oss har vi snart mer plast än fisk i haven, säger hon.

Läs hela artikeln här på DNs hemsida: http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarnas-oro-for-plast-i-haven-ar-befogad/

 

2017-09-08

Regeringen satsar på läkemedelsrening

I måndags den 4 september invigde miljöministern Karolina skog (MP) Tekniska verkens reningsverk, som är ombyggt för att kunna hantera läkemedelsrening.

Anläggningen i Linköping är Sveriges första permanenta och fullskaliga reningsverk för läkemedelsrester i avloppsvattnet finns vid Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping. Med hjälp av ozon beräknas över 90 procent av läkemedelsresterna som lämnar kroppen ut i avloppet kunna renas bort. Tidigare fanns inget sätt att ta bort läkemedlet. Miljöministern var väldigt imponerad av anläggningen i Linköping.

Miljöminister Karolina Skog beskrev hur regeringen nu tänker satsa på liknande anläggningar under en treårsperiod. Under 2018 satsar man 45 miljoner kronor, nästkommande år 50 miljoner och året efter det 70 miljoner i sammanlagt stöd till kommuner som satsar på liknande anläggningar.

– Om det är exakt den här lösningen som andra kommuner satsar på vet vi inte i dag. Men det som har åstadkommits i Linköping kommer att vara av stor betydelse, säger Karolina Skog.

Vill man läsa hela artikeln klicka HÄR

 

2017-04-27

Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

Rapporten visar på en rad förebyggande åtgärder för att minska mängden läkemedel som hamnar i naturen. Att receptbelägga läkemedel som är miljöfarliga är ett förslag. Det skulle minska användningen till förmån för likvärdiga produkter men utan miljöpåverkan.

-Det som är dåligt för miljön är också dåligt för människan. Incitament för en klok läkemedelsanvändning måste skapas med lagar och regler som styr rätt och hjälper användarna, säger Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten. Miljöfarliga läkemedel borde vara receptbelagda i stället för att marknadsföras direkt mot konsumenterna.

Läkemedelsutsläpp kan nå ut i miljön via de kommunala reningsverken och påverka fiskar och andra vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Läkemedel är byggda för att påverka olika receptorer och processer i människans kropp, vilket innebär att de även kan påverka andra djurarter. Därför är det viktigt att minska flödet av läkemedel till vattenmiljön via en rad smarta och förebyggande åtgärder.

Läs mer i i rapporten nedan:

B2280 Läkemedelsrapport_uppströmsarbete.pdf

Källa: Svenskt vatten

 

 

2017-04-21

Vad hinner du göra när du tvättar bilen?

För du tvättar väl bilen i en tvätthall? Inte? - börja nu! I helgen är det den STORA BILTVÄTTARHELGEN - om du inte redan tvättar bilen i tvätthall - börja nu!

Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier som olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink, rakt ut i naturen. I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år, 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är "fultvättar".

Det är miljön som får ta kostnaden. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt.

Gör som popgruppen DE VET DU, KLICKA HÄR

Här finns fler filmer om vad man kan göra när man tvättar bilen - KLICKA HÄR

Svanen har även fått ett läsarbrev i frågan. Det är en son som har en mamma som tvättar bilen på uppfarten! Kika här på filmen på vad som händer om man gör det - HJÄLP! MIN MAMMA TVÄTTAR BILEN PÅ UPPFARTEN!

Gör miljön en tjänst du också och tvätta bilen i tävtthall!

 

 

2017-01-18

Mikroplaster i miljön

Svenskt Vatten har under 2016 arbetat fram ett PM om mikroplaster: "Mikroplaster - källor, uppströmsarbete samt möjligheter till rening vid kommunala reningsverk." Detta PM är tänkt att kunna fungera som stöd för alla de som inom och utanför VA-branschen, är intresserade av mikroplaster, dess källor, miljöeffekter och möjliga åtgärder.

Vill man läsa PM:et, klicka på filen:Mikroplaster-kallor-uppstromsarbete-och-reningsteknik-vid-kommunala-reningsverk.pdf

Vill man läsa mer om detta, gå in på Svenskt vattens sida via länken Mikroplaster

Det är stort fokus på mikroplaster och Naturvårsverket har fått i uppdrag av regeringen att identifiera viktiga källor  till utsläpp i Sverige, verka för reducering av uppkost, föreslå författningsändringar mm.

Naturvårsverket har tagit fram en rapport om detta, vill man läsa den klicka på filen: Swedish-sources-and-pathways-for-microplastics-to-marine environment-ivl-c183.pdf

Källa: Svenskt vatten

 

 

2016-12-08

Syvabs styrelseordförande Boel Godner invigde vår nya anläggningsdel Grovreningen

Detta gjorde tillsammans med styrelsen, entprenörerna som var med i projektet och våra anställda.

 Boel_Godner

 

Det gamla sandfånget och fingallret behövdes byggas till den nya anläggningsdelen ”Grovrening”. Detta var nödvändigt för att kunna möta framtida krav på bättre rening. I den nya anläggningsdelen byggdes det renoverade sandfånget in tillsammans med de nya delarna silar, (som tar bort rens), och sandtvättar, (som tar bort sand, kaffesump mm).

 Invigning Grovrens 161208 (14).JPG 

Vi vill passa på och tacka alla som har varit med i detta lyckade projekt!

Vill man se hela resan i bilder kan man se de i byggdagboken "Grovrening". Klicka HÄR för att komma dit.

 

 

2016-11-19

Edward Blom har slutat "fulspola" snus - kolla på filmen så berättar han varför!

 

Edward_Blom

Uppmuntra de som finns i Din omgivning att göra som Edward gör, så hjälper vi Östersjön att må bättre.

 

 

2016-11-17

Snuset är Sveriges vanligaste "fulspolning" - är du en av dem?

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter.

Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

snuskampanj

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen, berättar Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Över en miljon svenskar snusar. Mer än hälften av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön, det visar en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Svenskt Vatten. En femtedel av de som slänger sitt snus på andra ställen än i en papperskorg anger att det är för att ”snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst”, vilket är felaktigt.

Snus ska alltid slängas bland det förbränningsbara avfallet!

Källa: Svenskt Vatten

 

2016-09-23

Vanligt smärtstillande läkemedel skadar fiskars njurar

Diklofenak är svårt att bryta ned i avloppsreningsverk eller ute i vattenmiljön.

– Det går egentligen rakt igenom reningsverket och påverkar fiskarna ute i havet. Det är inflammationshämmande, men fiskarna har ingen inflammation och de utsätts för det hela tiden, säger Malin Tuvesson på Mittsverige Vatten i Sundsvall.

Och enligt Malin Tuvesson så tar fiskarna skada av att utsättas för läkemedlet.

– Vissa fiskar som är stationära som lever utanför reningsverken nära där vi har våra utlopp, man har sett påverkan på dem, njurarna tar skada, säger hon.

Och på Läkemedelsverket säger miljöstrateg Kia Salin att det finns en diskussion om att receptbelägga läkemedel som innehåller Diklofenak.

– Det finns en användning som i många fall kanske är lite överdriven. Och det förs en diskussion om och hur man skulle kunna minska användandet av Diklofenak, säger hon.

Man har tittat på hur det skulle kunna fungera att receptbelägga Diklofenak, men i dagsläget är det inte möjligt.

– När våra jurister har tittat på det här, med de föreskrifter vi har idag, så har det inte varit möjligt, med mindre än att man ändrar de föreskrifterna. Det skulle vara något nytt att receptbelägga av miljöskäl. Men det är en viktig diskussion som behöver föras, säger hon.

Vill man läsa mer eller lyssna på klippet som ligger ut Sveriges radio P4, klicka HÄR

Text från Sveriges radio P4

 

 

2016-09-16

APOTEA är också med och vill värna ett rent Östersjön

Släng inte överblivna läkemedel i soporna. Ingen kedja är starkare är sin svagaste länk. Returnera dem till oss eller lämna in dem på närmaste apotek. Varje persons insats är viktig. Läs mer HÄR.

Både receptläkemedel och receptfritt

Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, salvor, stolpiller och flytande läkemedel. 

Tänk på att plåster som innehåller läkemedel, pulverinhalatorer och p-ringar fortfarande innehåller stor mängd aktiv läkemedelssubstans även när du har använt dem klart.

Returnera även dessa till ditt apotek. Det går bra att hälla ihop burkar med tabletter och kapslar samt tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna. Läs mer HÄR  

Vill man se APOTEAS film om detta klicka HÄR

Text från APOTEA

 

 

2016-09-09

Ny rapport från Svenskt Vatten - Rötning med integrerad slamförtjockning för ökad biogasproduktion

Inom projektet har en teknik för effektivare slambehandling testats. Syftet var att öka biogasproduktionen i en rötkammare genom att förlänga uppehållstiden i rötkammaren för avloppsslammets fasta ämnen, men inte för vätskefasen. Sådan delad uppehållstid har åstadkommits genom en process som kallas Extended Sludge Retention Time (EXRT), det vill säga förlängd uppehållstid för slam i rötkammaren.

Vill man läsa rapporten - klicka HÄR

 

 

2016-09-02

Mälardalsklustrets slutrapport för perioden 2013-2015

Mälardalsklustret är ett samarbete inom Mälardalsregionen  med omnejd, som syftar till att främja forskning och utveckling inom vatten- och avloppsområdet. Idag är totalt 11 VA-organisationer, 5 lärosäten och 2 forskningsinstitut medlemmar och den totala omsättningen uppgick till 40 Mkr/år.

Syvab har varit en aktiv medlem under perioden och har varit med och finansierat två doktorandprojekt. Det ena arbetet har tittat på ökad biogasproduktion genom att höja TS-halten i rötkammaren med hjälp av den så kallade EXRT-tekniken. Arbetet är slutfört och doktoranden kommer att disputera under hösten 2016. Det andra arbetet studerar metoder för att identifiera feldetektion hos onlinegivare som används i reningsverket. Detta projekt har kommit halvvägs och kommer att pågå i ytterligare två år.

Samarbetet inom Mälardalsklustret har möjliggjort att fler forskningsprojekt har kunnat genomföras, då flera VA-organisationer kan vara med och finansiera samma projekt. En annan fördel med samarbetet är att det är VA-organisationerna som beslutar vad som ska studeras och att resultaten blir direkt tillämpningsbara i vår verksamhet.

Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2013-2015.pdf

 

 

2016-08-23

Östersjön blir långsamt bättre

Vattnet vid Östersjöns kuster är ”måttligt” bra. I ett unikt projekt har vattenprover tagits längs Svealands kust i sexton år. Jämfört med för femtio år sedan har vattnet blivit mycket bättre, men det kommer troligen inte att klara EU:s krav.

Sedan 2001 mäter Svealands kustvattenvårdsförbund miljötillståndet längs hela Svealandskusten. Två gånger per år, i juli och augusti, tas prover tas vid 200 mätpunkter från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder.

Det som mäts är salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll. Resultaten från årets mätningar ska nu analyseras och blir klara om ett par månader.

Resultat från tidigare mätningar finns på Svealandkustens hemsida, för att läsa mer klicka HÄR

Vill man läsa hela artikeln på DN klicka HÄR

 

 

2016-06-10

Syvab vann två fototävlingar på HSM2016 - 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management

Syvab hade med två presentationer på 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management som hölls i Malmö 7-9:e juni.

Jannice Örnmark och Josefin Flodgren höll presentationen ”Assessment critera and evaluation methods for external substrates in a codigestion process” som handlade om Syvabs hantering av externa substrat.

 Externa substrat-presentation.JPG 

 

Súsanna Berg höll presentationen ”Extended Sludge Retention Time in a Full Scale Anaerobic Digester at Himmerfjärden WWTP” som handlar om EXRT-projektet som körts på Himmerfjärdsverket 2013-2015.

 EXRT-presentation.JPG 

 

 

En fototävling med 6 olika kategorier hölls på konferensen. Syvab vann 2 av kategorierna!


Bilden “Turning Torso of Substrates” vann i kategorin “Holistic Sludge”.

 Team_Syvab_A_Turning Torso of Substrates
(Foto: Anders Aronsson)

 

Bildtext: The Turning Torso of Substrates symbolizes the holistic society were waste is used for biogas production and nutrient recovery. When constructing a building every block is of equal importance. In the same way each substrate sample is vital in order to ensure a good sludge and recipient quality.
 

Bilden “Sludge Cowboys”  blev framröstad av deltagarna som bästa bilden. Den hade dubbelt (!) så många röster som andrapristagaren.

 Team_Syvab_D_Sludge Cowboys
(Foto: Anders Aronsson)

Bildtext: When out of polymer in the final dewatering step, the employees need to use nontraditional methods to tame the centrifuge in order to achieve a good sludge quality.

 

 

2016-06-02

Mikroplast i daggmaskarna

Nästan all forskning om hur små plastpartiklar, så kallad mikroplast, påverkar organismer har hittills handlat om havet. Nu visar en studie hur även daggmaskar påverkas av plastpartiklar i jorden.

mask_3598317_2048_1150
(Foto: Jan Lagerlöf)

Studien visar bland annat att plastpartiklar kan lagras i maskarna. Det i sin tur kan ha stora effekter på ekosystemet eftersom maskar är en viktig födokälla för andra djur.

Forskarna visar också att maskarnas tillväxt hämmas av plasten, och att det finns risk för att plastpartiklarna sprids djupare ner genom jordlagren med maskarnas hjälp. Då riskerar plasten att nå ända ner till grundvattnet. På så sätt skulle vi få ett slutet system, där plasten finns överallt i vårt vatten.

När det gäller plastpartiklar i havet vet forskare en hel del. Fiskar och andra djurs mag- och tarmkanal kan blockeras eller skadas. Och om partiklarna är riktigt riktigt små har de i experiment dessutom visat sig kunna passera membran och ta sig in i celler och vävnader, där de kan orsaka inflammation och cellskador.

Däremot finns idag förbluffande liten kunskap om plastens konsekvenser på land, trots att vi sprider ut plastpartiklar i landmiljö bland annat genom det slam från reningsverken som används som gödsel på åkrarna.

Jorden är också ett ekosystem med ätande och filtrerande organismer, och nu finns alltså studier som tyder på att plastpartiklarna och dess kemikalier även kan påverka djur och växter i jorden på ett liknande sätt som i haven.

Lyssna på två reportage (från P3):

Avsnitt ett (måndag 23 maj)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/724491?programid=412&playepisode=724491

 Avsnitt två (tisdag 24 maj)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/724529?programid=412&playepisode=724529

Referenser:

Johan Lindahl, Sverigesradio

Esperanza Huerta Lwanga et al, Microplastics in the Terrestrial Ecosystem: Implications for Lumbricus terrestris, DOI:

Matthias C. Rillig, Microplastic in Terrestrial Ecosystems and the Soil? DOI: 10.1021/es302011r Environment Science Technology.  2012,

 

 

2016-04-18

Var en miljövän du också och tvätta bilen i tvätthallen!

I helgen den 23-24 april är det den Stora biltvättarhelgen! Var med du också och bidra till en renare miljö.

biltvattarhelgen_2016

Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier som olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink, rakt ut i naturen. I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år, 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är "fultvättar".

Det är miljön som får ta kostnaden. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt.

 

Det är lätt att tvätta rätt

1. Välj biltvätten istället, antingen en automatvätt eller gör-det-själv-hall. Där separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Smutsvattnet leds sedan till vattenreningsverken där det renas innan det släpps tillbaka ut i naturen igen.

2. Använd miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall.

3. Om du inte har tillgång till en biltvätt där du tankar eller gör andra ärenden så är det minst dåliga alternativtet att tvätta bilen på en gräsplan. Då fastnar skadliga ämnen i det övre jordlagret och föroreningarna kan ofta bindas eller brytas ned.

 

2016-04-08

Vi satsar på förnybar el från Telge Kraft

Vi har genom ett samarbete med Telge Kraft valt helt förnybar energi, så kallad ”grön el”. Telge Kraft kommer leverera el under 2016 producerad enligt "Svensk FörnybarElmix" bestående av  75% vatten, 16% vind, 9% bio, 0°/0 sol.

 

2016-02-25

Det är gifterna i popcornpåsen som måste bort

Svenskt Vatten har tillsammans med Gryaab en replik i dagens Göteborgsposten. Budskapet är att det allra viktigaste är att få bort de högfluorerande ämnena i allt från bakplåtspapper och micropopcornpåsar till friluftskläder. Då hamnar dessa svårnedbrytbara ämnen inte heller hos reningsverken, skriver bland andra Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

Läs mer i artikeln i Göteborgs-Posten från 160224: ARTIKELN

Text från Svenskt vatten

 

2016-02-24

Fluorfritt i butik 2018

 

Finnsson_TV4

TV4-Nyhetsmorgon idag om att fasa ut PFAS från alla konsumentprodukter - med Svenskt Vatten. Inslaget i Nyhetsmorgon är en uppföljare av Svenskt Vattens rapport om PFAS från december. Svenskt Vattens budskap är att alla butiker ska vara Fluorfria senast 2018
Svenskt Vattens två budskap för att vi ska kunna ha friskt dricksvatten och rena sjöar och hav:
- Detaljhandeln ska ge en sådan konsumentservice att det helt enkelt inte finns några PFAS kvar att välja på. Konsumenten ska kunna välja på flera produkter utan PFAS och inte mellan en produkt med och en utan PFAS. Det ska vara lätt att göra rätt för kunden. Fluorfri butik 2018 !
- Regeringen behöver nu arbeta för gruppförbud av PFAS inom EU.

Se TV4-Nyhetsmorgon.
Läs om Svenskt Vattens PFAS-studie.
Läs om Greenpeace rapport om PFAS i friluftskläder.
Läs EU-kommissionens forskningssammanställning.

Text från Svenskt vatten

 

2016-02-24

EurEau och EU-frågor

EU-beslut: Stopp för triklosan i biocidprodukter och behandlade varor
Stor framgång för uppströmsarbetet. Det bakteriedödande ämnet triklosan får inte längre användas som verksamt ämne i biocidprodukter i EU, till exempel antibakteriell handtvål. Ämnet får inte heller användas i behandlade varor som till exempel skor och sportkläder. Läs mer hos Kemikalieinspektionen.

Text från Svenskt vatten

 

2016-02-24

P110 "Avledning av dag-, drän- och spillvatten" är lämnad till tryckning

Svenskt Vatten har nu färdigställt P110 "Avledning av dag-, drän och spillvatten" och lämnat den till tryckning. P110 fullbordar Svenskt Vattens "trilogi" om hållbar utformning och dimensionering av avloppssystem. De övriga två publikationerna publicerades 2011: P105 "Hållbar dagvattenhantering - råd vid planering och utformning" och P104 "Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem".

P110 beräknas levereras i vecka 9 till Svenskt Vattens medlemmar och företagsabonnenter samt till det stora antal som förbetalt publikationen i samband med seminarier och kurser. Då blir P110 även tillgänglig för beställning i Vattenbokhandeln. P110 del 1 om "Policy och funktionskrav för samhällens avvattning" beräknas läggas ut på Svenskt Vattens hemsida inom kort. Denna kommer att kunna laddas ned utan kostnad.

Text från Svenskt vatten
 

2016-01-29

Kretsloppstävlingen 2016

 

 kretslopp 

Kretsloppstävlingen arrangeras inför Världsvattendag den 22 mars. 2016 är temat "vatten & jobb".

Tävlingen pågår 1/2-14/3. Ett utskick till Sveriges lärare gjordes av Svenskt vatten den 18/2 via lektion.se och samma dag tävlingen startar går det ut ett påminnelseutskick till landets alla skolor. Vinnarna presenteras den 21/3

Se mer på:
- världsvattendagen.se
- kretsloppstävlingen.se

Text från Svenskt vatten

 

 

2016-01-21

Ny representant för Svenskt Vatten i VA-teknik Södra

Syvabs VD Carl-Olof Zetterman blir Svenskt Vattens representant med fokus på avlopps- och miljöfrågor i styrgruppen för VA-teknik Södra.

Syvab tillhör Mälardalsklustret och är aktiva i den forskning som bedrivs i samarbetet med övriga VA-organisationer och lärosäten i Mälardalen.

Carl-Olof har i olika positioner och uppdrag både operativt, som ledare, konsult och leverantör i flertal organisationer sedan mitten av sjuttiotalet skaffat sig en bred kunskap och insikt om branschens behov av forskning och utveckling för att kunna möta framtida tekniska-, ekonomiska- och inte minst miljöutmaningar som vi står inför.  Carl-Olof är medlem i Svenskt Vattens Utvecklingskommitté. Han ingår i styrelsen för Hammarby Sjöstadsverk där försöksverksamhet och forskningsprojekt bedrivs i ett konsortium med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

 

2015-12-23

Ny studie om högfluorerade farliga ämnen - handlingsplan från regeringen krävs

Vår branschorganisation Svenskt Vatten har gjort en sammanfattande studie på högfluorerade farliga ämnen, PFAS. Slutsatsen är att det finns högfluorerade ämnen i många produkter som vi människor använder i vår vardag, t ex bakplåtspapper, pizzakartonger och impregneringsmedel. Rapporten visar alltså att människor får i sig miljögifter som de inte vet om.

- I var tredje (6 av 20) impregneringsspray för skor och textilier finns högfluorerade ämnen. 
I ytterligare 6 sprayer finns spår av högfluorerade ämnen. Nivåerna är så låga att det sannolikt rör sig om spårämnen. 


- Det är framför allt så kallade fluorerade telomerer (FTOH) som finns i produkterna. FTOH är högfluorerade ämnen som kan brytas ner till PFOA, PFHxA eller liknande ämnen.

 Ny studie om högfluorerade farliga ämnen - handlingsplan från regeringen krävs  

Läs hela pressmeddelandet, inklusive rapporten - Högflourerade farilga ämnen

 

 

 

2015-11-18

Svenskar "fulspolar" 7 000 ton skräp per år!

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram i samband med internationella Världstoalettdagen 19 november. Trots det hamnar årligen 7 000 ton skräp i våra avlopp.

sv_vatten_tops

19 november är det Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som uppmärksammar att 2,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till toalett. Vi har i Sverige både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.

En ny SIFO-undersökning* visar att majoriteten av de som slänger skräp gör det för att de inte orkar göra rätt eller att de saknar kunskap om hur skräpet enkelt kan tas om hand. Det nedspolade skräpet uppgår årligen till 7 000 ton.

Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops**. Men det är lätt att göra rätt, ställ en papperskorg i badrum och toalett. Mer tips finns på sidan VATTENVETT

Text från Svenskt vatten

 

 

2015-11-10

Svenska reningsverk redovisar omfattande miljöförbättringar i hela landet: Så går vi till kretslopp istället för förbränning

Under de senaste sju åren har kvaliteten på avloppsvatten och slam förbättrats genom ett aktivt uppströmsarbete. Det framgår i en årsrapport från Svenskt Vatten. I rapporten beskrivs miljöinsatser som landets 40 Revaq-anslutna reningsverk* har bidragit med under 2014. Viktiga resurser som mull och näringsämnen kan därmed återanvändas i kretslopp, istället för att förloras i förbränning.

- Det miljöarbete som dagligen sker i landets reningsverk är osynligt för de flesta beslutsfattare och medborgare. Därför blir sådana här årsrapporter så viktiga. Här syns tydligt vilka stora framgångar som görs på miljöområdet. Det är ingen överdrift att påstå att landets reningsverk tillhör de stora miljöförbättrarna i landet, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

I det dagliga arbete som sker bland Revaq-verken görs årligen stora ansträngningar för både bättre vattenmiljö och för bättre kretslopp. I hela kedjan från uppströmsarbetet till arbetet med återföring av näringsämnen och mull till bondens åker arbetar Revaq-verken med att förbättra, mäta, analysera och kontrollera. Revaq fasar ut farliga ämnen från hela samhället.

Vill man läsa Revaq:s årsrapport 2014 klicka HÄR

Text tagen från Svenskt vatten

 

2015-09-08

Syvab tillsammans med Ramböll presenterade "Stockholms framtida avloppsrening" på IWA den 7 september

Marie Berg från Syvab och Peter Ek från Ramböll höll i programpunkten "Extension of Two Large Wastewater Treatment Plants in Stockholm Using Membrane Technology", på IWA konferensen Large wastewater treatment plant conferens i Prag 6-9 september.

Programpunkten beskrev de omfattande ombyggnaderna både Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket och Stockholm Vattens anläggning Henriksdal står inför för att uppnå framtidens allt högre ställda krav på reningsnivån. Läs mer om Syvabs planerade ombyggnad HÄR

IWA_Marie
(på bild Marie Berg och Peter Ek)

 

2015-05-04

Sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av kustens miljö

Höga nivåer av både klorofyll och näringsämnen uppmättes på många håll. Öppna Östersjöns syrefattiga och näringsrika djupvatten ligger fortfarande kvar i skärgårdens djupaste fjärdar och det orsakar dessutom höga fosforhalter längs Sörmlandskusten.

Sve2015omslag (2)

Det framgår av rapporten Svealandskusten 2015 som sammanfattar miljötillståndet i Svealands kustvatten. Rapporten innehåller resultat från undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, liksom artiklar från andra aktörer i regionen. Reningsverkens avgörande betydelse för skärgårdens miljö blir tydlig i en artikel där Stockholms avloppshistoria från 1500-talet och fram till nu tecknas.

Läs mer i deras rapport:
Svealandskusten2015

(Text och bild från Svealands Kustvattenvårdsförbund)

 

2015-04-13

Är du en miljösmart biltvättare eller en fultvättare?

Visste du att i Sverige görs ca 30 miljoner biltvättar varje år. På biltvätten görs ca 10 miljoner "tvätta-på-rätt-sätt"-tvättar och övriga ca 20 miljoner tvättade bilar görs på egna uppfarten - "fultvättar".

 biltvattarhelgen_2015.JPG 

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Smutsvattnet från när du tvättar din bil innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. 

Mitt Vatten har en kampanj "Den stora biltvättarhelgen den 25-26 april" Passa på och gör ett miljösmart beslut och bidra till ett renare vatten och börja tvätta din bil på en biltvättsanläggning - välj att tvätta din på antingen den automatiska eller gör-det-själv-hallen.
Vill du läsa mer - klicka HÄR

Vill du se filmen "Välj biltvätten istället!" - klicka HÄR

Här får du lite hjälp på vägen:

Information om miljömärkta bilvårdsprodukter och fordonstvättar:
Svenska Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, kemikaliesvepet
EU- blomman (miljömärkning)

Här hittar du din närmaste Svanenmärkta tvätt

Svanenmärkta bilvårdsprodukter:
Avfettningsmedel
Vax och polish

Övriga bil- och båtvårdsprodukter

 

 

2015-04-09

Mitt Vattens Kretsloppstävling 2015 är nu avslutad

174 stycken klasser deltog och juryn hade svårt att utse vinnarna. Följ länken så kan man se de de vinnande bidragen samt flertalet av de tävlande bidragen. Klicka HÄR

 

2015-03-04

Skolor utmanas att vara med i Mitt Vattens tävling Kretsloppstävlingen 2015

Lär om vattnets kretslopp och vinn 10 000kr till klasskassan

 UTSKRIFT_Skolposter_nationell2015_13mars 

Nu är det återigen dags att uppmärksamma Världsvattendagen 22 mars på din skola! Låt klasser i åk 4-9 lära sig om sitt lokala vattens kretslopp; från vattentäkten till kranen och tillbaka till naturen, och samtidigt få chansen att vinna 10 000kr till klasskassan.

mittvatten.se finns utbildningsmaterial, experiment och frågequiz om vattnets lokala kretslopp. Där finns även information om tävlingen. Obs! Senast den 17 mars vill vi ha klassens bidrag, som laddas upp digitalt på mittvatten.se.

Ni får givetivs även boka in ett studiebesök hos oss innan om ni vill ha lite inspiration - eller ring vår informatör Lennart Isgren för att få veta mer om vårt verk!

Lycka till!

 

2015-03-02

Syvab bidrar till att koldioxidutsläppen minskar i transportsektorn.

Idag invigdes en ny tankstation som har statsat på  fordonsgas - OKQ8 (Huddingevägen/Ågestavägen). Vi är stolta att ytterligare en av våra ägarkommuner nu har möjlighet att erbjuda ett klimatsmart bränsle till transportsektorn, som bl.a kommer från Syvab.

 Baylan1b 

2015-02-27

Ytterligare en OKQ8-station som satsar på fordonsgasförsäljning inom Stockholmsområdet - nu i vår ägarkommun Huddinge

Nu på måndag den 2 mars 2015 kl 11.00 inviger vår energiminister Ibrahim Baylan ytterligare en OKQ8-station som satsar på försäljning av fordonsgas.

Tillsammans med energiministern, OKQ8, E.ON, Volvo och Huddinge kommun inviger vi stationen med bl.a paneldiskussion om hur Sverige kan skapa förutsättningar för omställningen mot en mer klimatneutral transportsektor.

E.ON och OKQ8 fortsätter satsningen på att öka utbudet av fordonsgasstationer. Företagen har sedan 2014 tillsammans öppnat två tankställen för fordonsgas i våra ägarkommuner, i april 2013 invigdes OKQ8 i Fittja i Botkyrka kommun och i Saltskog i Södertälje kommun invigdes OKQ8 i september 2014 och nu ytterligare en stationen i Huddinge. Totalt finns det nu 27 gasstationer i Stockholm.

Vill man läsa E.ON och OKQ8´s pressmeddelande: klicka HÄR

 

 

2015-01-14

Främmande toxiska ämnen orsakade allvarlig driftstörning i Himmerjärdsverket hösten 2013 - har nu äntligen löst sig

Vi har under 2014 kämpat hårt med att få ordning på en mycket instabil process och dåligt kväveresultat, efter att det toxiska ämnet som  släpptes till oss slog ut biologen under hösten 2013.

Vi var nog ganska så  pessimistiska vid halvårsskiftet 2014 och det såg ut som att vi inte skulle klara av våra gränsvärden i utgången av detta år.

Vi kan nu stolt meddela att vi lyckats klara samtliga gräns- och riktvärden för 2014. Detta har varit möjligt genom ett fantastiskt väl fungerande gemensamt arbete av samtliga medarbetare, god uppföljning och en proaktiv driftstrategi.

 

 

2014-11-20

Ingen målarfärg i avloppet!

 

kadmium_konstnarsfarg
Foto: Konstnärsfärger, fotograf: Kari Kohvakka

Målarfärg är en besvärlig källa till de kemikalier som spolas ner i våra toaletter och avlopp. All färg, även miljömärkt och vattenbaserad färg, skall lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Det gäller även tomma burkar med intorkad färg likväl som trasor, penslar och rollers med rester av färg samt det lösningsmedel som du har tvättat dina penslar med.

En riktig bov bland färgerna är hobby- och konstnärsfärger i gula och röda nyanser, som fortfarande idag kan innehålla mycket höga halter kadmium. Tungmetallen är skadlig för miljön och redan vid låga doser utgör kadmium en hälsorisk***. En smal produktgrupp som inte kan göra någon skada kanske du tänker? Inte alls, säger vi. Reningsverken får årligen in 220 kg kadmium, där denna färg står för 10 % och är en av de enskilt största källorna som vi kan påverka. 220 kg kadmium i naturen skulle exempelvis kunna förstöra hela Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö - som innehåller 3 000 000 000 (3 miljarder) kubikmeter vatten.

Att spola ner färg är lika dåligt för miljön som att slänga batterier i sitt matavfall. Men det är lätt att göra rätt – spola aldrig ned färgrester och köp aldrig hobby- och konstnärsfärger med kadmium. Det finns alternativ. Välj därför hobby- konstnärsfärg som är märkta med "hue", "sub" eller "imit", de är garanterat kadmiumfria, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

 

 

2014-11-19

Världstoalettdagen 19 november, nu en officiell FN-dag*

 

wc_nallebjorn
Foto: NSVA, fotograf: Timo Julku

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolas det ner massor skräp (och utöver det även kemikalier) varje år. Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek men för 2,5 miljarder människor är det verklighet.

FNs mål om sanitet kommer att missas med en halv miljard människor, fortfarande 2015 kommer nästan 1 av 3 av alla människor i världen att sakna tillgång till toaletter**. I Sverige slänger vi som har tillgång till toaletter 7 000 ton skräp i dem varje år***. Det innebär att varje person i Sverige slänger cirka1 kg våtservetter, tamponger, kondomer, tops etc i toaletten per år. En del tar även i lite extra och spolar ner större saker, det mest oväntade som vi har hittat i vårt reningsverk är en livslevande sköldpadda!

Den bästa hyllningen du kan ge din toalett är att alltid använda papperskorgen istället för att spola ner skräpet.

www.syvab.se/information/tips-for-rent-vatten och www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten och hur vi tillsammans kan ta hand om det.

Mer information:
*http://www.mynewsdesk.com/se/wateraidsverige/news/fn-lyfter-vaerldstoalettdagen-63825
** http://www.wssinfo.org/
*** Insamlingsstatisk för Stockholms Kommun har använts som underlag. Befolkningsstatistik Q2 2013 SCB.

Exempel på organisationer som arbetar för att fler ska få tillgång till rent vatten och toaletter:
WaterAid www.wateraid.seoch se kampanjen www.ilovetoa.se
Toaletter utan gränser www.toaletterutangränser.se
Unicef www.unicef.se
WTO www.worldtoiletday.org/wto

 

 

2014-11-14

Ett SKITGALLERI - är ett skitviktigt galleri

 

mitt_vatten_bild_hemsidan.JPG

Vi spolar årligen ner 7000 ton skräp, dessutom hamnar stora mängder kemikalier i våra avloppsnät.

Skitgalleriet är en digital konstutställning som visar upp exempel på sådant som sorteras och filtreras på reningsverken - från leksaker och mobiltelefoner till färgrester och lösningsmedel.

Tre konstnärer, nio konstverk, en gemensam utmaning – hur kan vi bli bättre på att värna om vårt vatten? Klicka här: mittvatten.se

 

 

2014-09-18

Tack ALLA som kom och firade födelsedagsbarnet Himmerfjärdsverket på det öppna huset den 30/8!

Dagen bjöd på fint väder, flertalet guidade turer och god grillad korv. Vi tackar även Telge Återvinning och Ragn-Sells som var med hela dagen och bidrog med trevliga värdar!

Vi hade även en frågetävling. Många deltog - kul! Vi har nu rättat svaren och kommit fram till vinnarna.

Men vi lägger först upp de rätta svaren:

1: Hur går vår slogan?

1:Vi värnar vårt vatten - Rätt

X:Vi älskar vårt vatten

2:Håll vattnet rent

2: Hur många år fyller Syvab? (blev en kuggfråga -  Syvab fyller 50 år och Himmerfjärdsverket 40 år - så vi tog både 40 och 50 år som Rätt)

1: 30 år

X: 40 år - Rätt

2: 50 år - Rätt

3: Hur mycket vatten rinner det in till verket per sekund?

1: 1000 liter

X: 1300 liter - Rätt

2: 2300 liter

4: Vad får man spola ner i toan?

1: Kiss, toapapper och tops

X:Kiss, bajs och hår

2: Kiss, bajs och toapapper - Rätt

5: Hur lång tid tar det för vattnet att rinna igenom alla reningsstegen?

1:ca 20 timmar - Rätt

X: ca 28 timmar

2: ca 36 timmar

Utslagsfrågan
6: Hur många meter är toarullen som står på bordet?

Den är 21 meter

 

...och vinnarna är

Delad vinnarplats - med alla rätt svar och var bara en meter från rätt längd på toarullen:

Helena Lundberg från Gnesta och

Lisa Kihlskog från Stockholm

och på andra plats - med alla rätt svar samt 1,5 meter från rätt längd på toarullen, kom

Hans Sundberg

 

Vi skickar ut biobiljetterna under V 38. Stort grattis!


 

2014-08-21

Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket fyller 40 år - kom och fira det tillsammans med oss den 30/8!

  

I 40 år har vi på Syvab jobbat i vattnets tjänst! Vi har tagit emot och renat vattnet som spolas ner till oss från våra invånare som bor i kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Södertälje, Salem samt delar av södra Stockholm och Huddinge. Vi renar vattnet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året - allt för att vi ska kunna bada och fiska i rena hav!

Detta ska vi fira med öppet hus! - vi öppnar portarna för allämnheten lördagen den 30/8 kl 13-16

Vi kommer bjuda på förelägsning "om Syvab idag och vår framtid", guidade turer "om vattnets väg genom verket" och "från mattallrik till gas i biltanken" samt filmvisning "Vem bryr sig?".

Vi kommer ha tågtur runt verket, frågetävling och för barnen finns det även fiskedamm och vikning av ballongdjur.

Givetvis bjuder vi på god grillad korv, dryck, kaffe, bulle och glass.

Progam för dagen delas ut vid vår entré.

Hjärligt välkomna ut till oss!

 

 

 

2014-08-11

Bräddning

Vi har ju blivit lite bortskämda med sommar och sol, men det har ju även kommit en del kraftiga regn vilket innebär bräddningar.

Vid pumpstationen Eolshäll har det bräddats vid tre tillfällen sedan den 27/7 totalt ca 30.000 m3. Syvab tar emot 120.000 m3 på ett dygn. Bräddning vid höga flöden är ”normalt” och inom gällande tillstånd och Syvab anmäler alltid bräddning till myndigheten enligt gällande regelverk. Om Syvab skulle hantera allt vatten skulle verket tvingas bygga om till en orimligt överdimensionerad anläggning.

Boende vid Kungshatt uppströms Eolshäll har observerat avloppsrester (tops, tamponger etc.) vilket pressen uppmärksammats på.

Eolshäll bräddar på 25 metersdjup under det så kallade språngskiktet. Det är osannolikt att problemet vid Kungshatt kommer från Eolshäll.  Det är även osannolikt att ingen annan pumpstation eller lokal anläggning har bräddat vid samma tillfälle.

 

2014-06-19

Avloppsrening toppar Sveriges insatser för miljön

Årets OECD-granskning av Sveriges miljöpolitik är intressant för vattentjänsterna. Resultatet är i linje med vad Svenskt Vatten påpekat och gör.

OECD granskar Sveriges miljöpolitik med ca 10 års intervall. Resultatet är viktigt för hur miljöpolitiken utvecklas. OECD:s granskningsrapport tar upp mycket som är intressant för vattentjänsterna, bland annat att den kommunala avloppsreningen och avfallshanteringen svarar för mer än hälften av de offentliga miljöutgifterna.

Vill man läsa hela artikeln på Svenskt vattens hemsida, klicka HÄR

 

2014-05-27

Syvab har fått ekonomiskt stöd på 15 miljoner kronor från Energimyndigheten

Syvab står inför den största ombyggnaden av Himmerfjärdsverket sedan 1974. För att klara de kommande lagkraven på bättre rening måste Himmerfjärdsverket byggas om. För att kunna satsa på en energi- och miljösmart teknik har Syvab sökt eknomiskt stöd hos Energimyndigeten på 15 miljoner kronor, vilket nu har beviljats.

Vill man läsa mer om ombyggnaden klicka här: Ombyggnaden

Energimyndigheten har lagt ut ett pressmeddelande om detta.

Vill man läsa deras pressmeddelande klicka här: Energimyndigheten

 

2014-04-02

Stora biltvättarhelgen 26-27 april

När du tvättar bilen släpper giftiga ämnen. Om bilen tvättas på gata eller uppfart går dessa miljögifter direkt ut i vårt dagvatten och hamnar i naturen. För att undvika dessa utsläpp vill Syvab tillsammans med Mitt Vatten få fler att tvätta sin bil i en tvätthall som på rätt sätt kan ta vara på gifter och metaller som t ex olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink och använda enbart miljövänliga rengöringsprodukter.

Svanen uppmanar bilister att tvätta bilen på en en station som jobbar med skonsamma medel. Gå in på länken och se om just Din mack är med eller sök upp en som är med - är min tvättstation en Svanenmärkt station? - och stöd vår kamp att värna vårt vatten - Östersjön.

Läs även mer på mittvatten.se

Biltvättarhelgen_logo

 

 

2014-03-17

Världsvattendagen 22 mars: Barnens vattenkunskap – en investering för framtiden

(Rubriken är en klickbar länk)

Vatten är obegripligt nog en icke-fråga för många vuxna*. Mitt Vatten vill motverka att även nästa generation tar rent vatten för givet och arrangerar en nationell kretsloppstävling i samband med Världsvattendagen den 22 mars. Målet är att alla 292 572** elever i årskurs 4-6 skall få en bättre förståelse för hur de själva påverkar vattnets kretslopp. Satsningen stöttas av miljöminister Lena Ek, som även ingår i tävlingsjuryn.

Näst efter luften vi andas är vatten det mest livsnödvändiga vi har, ändå är det sällan vi tänker på vår egen inverkan på vattnets kretslopp. Genom att utmana alla klasser i åk 4-6 i en kretsloppstävling där de ska lära sig om vattnets kretslopp, från vattentäkt till kran och tillbaka, är ambitionen att nästa generation ska sätta vatten högre upp på sin agenda än dagens vuxna. Kunskapen ingår i läroplanen för årskurs 4-6 i såväl biologi som teknik.

www.mittvatten.se kan du lära dig mer om vårt vatten och om Kretsloppstävlinge 2014. Här finns även utbildningsmaterial och information om Kretsloppstävlingen. Sista dagen att lämna in ett tävlingsbidrag är 28 mars 2014. Lycka till!

 

2013-11-11

Så många procent finns inte, sa Pomperipossa om fosforn till Östersjön

Svenskt Vatten skrev följande text på sin hemsida: "Sverige åtog sig igår att minska utsläppen av fosfor till Östersjön med 530 ton. Minskningen ska klaras av på 8 år. Åtagandet är en fördubbling i ton men på ca halva tiden jämfört med det tidigare åtagandet. Det går inte.

Sveriges åtagande för kväve minskade. Vattentjänstbranschen har redan accepterat att ta ansvar för ca en tredjedel av detta, men minskningen går bara att genomföra med nya regler. Med nuvarande lagstiftning tar det över 40 år och blir 50 % dyrare.

Regeringen har räknat fel för fosforn. De svenska kommunala reningsverken är visserligen högeffektiva, men de kan inte rena bort mer fosfor än vad som kommer in till dem, ingen kan ta bort mer än 100 procent."

Vill man läsa hela artikeln, klicka HÄR

 

2013-11-05

Himmerfjärdsverket har fått in främmande ämnen via det inkommande vattnet

Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket har fått in främmande ämnen via det inkommande vattnet som har påverkat delar av reningsstegen negativt. Spårning av källan pågår och en anmälan om det inträffade har gjorts till vår tillsynsmyndighet.

Mer information publiceras så fort vi vet mer.

 

2013-10-15

Gratis buss till Syvab ska ge fler elever i Botkyrka kommun möjlighet till utbildning i vattenkunskap

Syvab har startar ett samarbete med Botkyrka kommun där kommunens skolelever, från åk 4 och uppåt, har möjlighet att åka med buss ut till Himmerfjärdsverket för utbildning i att värna vårt vatten - vårt viktigaste livsmedel.

Eleverna får en utbildning i vad som händer när det använda vattnet lämnar våra hem och kommer till reningsverket. Vi kommer visa på hur man använder avloppsnätet (wc:n, diskhoar och duschar) på rätt sätt. Eleverna får med kunskaper hem och blir ambassadörer som kan påverka sina familjemedlemmar i vardagsarbetet i att värna vårt vatten, som i långa loppet räddar våra hav med dess djurliv.

Vill man läsa mer om projektet kan man klicka HÄR

Även Botkyrka kommun har lagt ut information om samarbetet.
Klicka HÄR om du vill läsa mer.

VA-tidskriften Cirkulation skriver om projeketet. Vill man läsa artikeln, klicka HÄR

 

2013-09.20

"Mitt vatten" är Syvabs vatten
 

 FlickanochHavetmedLogo_miniatyr

VA-branschens intresseorganisation Svenskt Vatten har fått i uppdrag av medlemmarna (där ibland Syvab) att lyfta fram frågan om vårt gemensamma intresse - Vatten! Den livsviktiga produkt som så många tar så självklar. Svenskt Vattens engagera nu ALLA som jobbar med vatten i vårt avlånga lands kommuner med vårat gemensamma  budskap  - Mitt vatten är ditt vatten. Vårt vatten.

Satsningen kommer att pågå under 2013-2015.

Det går att läsa mer på Svenskt Vattens hemsida. Vill du komma dit, klicka HÄR

 

2013-09-06

VA-tidsskriften Cirkulation skriver om Syvabs tillståndsansökan

VA-tridsskriften Cirkulation har skrivit om tillståndsansökan, som Syvabs lämnade in 130903, gällande den omfattande ombyggnaden Syvab står inför med de nya kraven som ställs på anläggningen gällande de sänkta utsläppsvärdena.

Läs med i länken HÄR

 

 

2013-09-03

Syvab har lämnat in ansökan om nya tillstånd till Länsstyrelsen i Stockholms län

Syvab står inför en omfattande ombyggnad, dels för att möta en framtida ökad belastning på verket, dels för det skärpta reningskraven på utgående vatten myndigheten ställer på anläggningen.

Syvabs ansökan gäller tillstånd för fortsatt och utökade verksamhet vid Himmerfjärdsverket. Ansökan är baserad på belastningen på verket år 2040 med en maximal genomsnittlig veckobelastning om 775 000 pe. Mottagning och rötning av externt organiskt material om max 50 000 ton/år samt produktion av fordonsgas om max fyra milojner Nm3/år.

 

 

2013-09-03

Syvab har beviljats att bygga en rejektvattenbehandlingsanläggning

Syvabs tillståndsmyndighet, Botkyrka kommun, har nu godkänt byggandet av en rejektvattenbehandlingsanläggning ute vid Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket. Anläggningen är ett steg i den omfattande ombyggnaden Syvab står inför där kraven ställs på lägre årmedelvärden på utsläppssidan, dels för att klara en högre kvävebelastning och ett högre flöde.

 

 

2013-04-19

Invigningen av biogasmacken i Botkyrka kommun var en stor succé

Nyligen utsågs Botkyrka till Sveriges bästa kommun på miljöfordon med målet att vara fossilbränslefri år 2030. Därför är det en milstolpe när kommunen nu fått sina första pumpar för biogas på OKQ8s mack i Fittja. I webb-TV-inslaget hör du bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd berätta om biogas som alternativt bränsle.

E.ON, tillsammans med OKQ8, invigde sitt senaste tankställe för fordonsgas i Stockholmsregionen, vilket innebär att de idag har sex tankställen i Stockholm och står för över 25 procent av den totala volymen som säljs i regionen.

Gasen i pumpen kommer från Syvab som tillverkas av slam från avlopp och matavfall som samlas in av bland annat kommunens avfallsbolag SRV.

Se hela tv-klippet i länken:

http://www.youtube.com/watch?v=pTBPd5_ryI4

 

 

2013-04-11

Stor premiär den 12 april 2013 - Syvabs miljövänliga fordonsbränsle biogas finns nu att tanka i Botkyrka kommun

Nu kan man äntligen tanka biogas i Botkyrka kommun, vid tankstation OKQ8 i Fittja (vid Hornbach), tack vare en gemensam insatts av Botkyrka kommun, Eon, OKQ8 och Syvab. Vi kan nu erbjuda kommuninvårna ett lokalt och miljövänligt fordonsbränsle, biogas.

Stor invigningsfest på tankstation fredag den 12 april 2013 kl 11-15. Den officiella invigningsceremonin sker kl 11.45 där Botkyrka kommunstyrelses ordförande Katarina Berggren och infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd klipper bandet.

Med och firar invigningen av OKQ8s tankstation är Botkyrka kommun, Eon, OLW, Coca-Cola, Svenska spel, Syvab m fl.

Det kommer även att finnas biogasbilar uppställda från billeverantörerna Volvo, VW, Subaru och Mercedez.

Välkomna och vara med och fira denna dag med oss!

 

 

2013-03-31

Syvab är med i Bollibompa

Sveriges televisions barnprogram "Bollibompa" har gjort ett repotage om hur matavfall blir biogas, med är blanda annat Syvab.

Vill man se filmen klicka HÄR

 

 

2013-03-25

Syvab och Ramböll utvecklar Himmerfjärdsverket för ett renare Östersjön

Avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket på Södertörn i Botkyrka kommun ska genomgå en omfattande ombyggnad för att minska belastningen till Östersjön. Syvab, som äger och driver Himmerfjärdsverket, har utsett Ramböll till huvudkonsult och samarbetspartner för genomförandet av ett av de viktigaste och mest omfattande vattenmiljöprojekten i landet. Totalt beräknas investeringen till ca en miljard kronor och ska ge resultat i visionen om ett renare hav till 2021.

Nästan 40 år har gått sedan Himmerfjärdsverket togs i drift. Anläggningen har genom åren kontinuerligt utvecklats med ny teknik för att rena avloppsvattnet för att det därefter kunna släppas ut i Östersjön.  Kraven på rening har efter hand ökat och nu är det dags att rusta för framtiden. Därför kommer Himmerfjärdsverket att genomgå en omfattande ombyggnad och införa en mycket avancerad reningsteknik som kommer att ytterligare minska utsläppen av näringsämnen till havet. Himmerfjärdsverket kommer även att vara förberedd för framtida utökade krav på rening, av bland annat läkemedelsrester.  

”Vi kommer att få betydligt tuffare krav i de nya utsläppsvillkoren, vilket innebär att anläggningen måste byggas om och reningsprocessen utvecklas”, berättar Carl-Olof Zetterman, VD för Syvab. ”Den nya anläggningen ska vara robust och flexibel för att möta framtida reningskrav. Samtidigt ligger en utmaning i att minska energi- och kemikalieförbrukningen jämfört med dagens anläggning. Vi ser att Ramböll har den expertis som vi behöver för att utveckla Himmerfjärdsverket inför kommande utmaningar”.

Som huvudkonsult är Ramböll delaktig genom hela projektet tills ombyggnaden av reningsverket står klar. Projektetinnefattar en fördjupad förstudie av alternativa processlösningar, projektering och medverkan under hela genomförandefasen.

Läs mer om Ramböll www.ramboll.se

Läs mer om Syvabs ombyggnation här.

Läs hela pressmeddelandet: Pressrelease SYVAB och Ramböll

 

 

2012-08-03

Inbjudan till utökat samråd

 

Från och med år 2017 kommer reningskraven vid Himmerfjärdsverket att skärpas, detta medför omfattande ombyggnationer samt omprövning av Himmerfjärdsverkets tillstånd avseende hela anläggningen. Tillståndsprövning för verksamheter liknande Himmerfjärdsverket utförs återkommande i syfte att erhålla bästa tänkbara miljölösning för den aktuella verksamheten.                     

Syvab inbjuder härmed till utökat samråd inför ansökan om nytt tillstånd för hela verksamheten vid Himmerfjärdsverket, enligt 9 Kap. 6 § i Miljöbalken.

Inbjudan riktar sig till berörda myndigheter samt Dig som har fastighet i anläggningens närhet. Samrådet är till för att ni ska få information, kunna ställa frågor och lämna synpunkter om verksamheten samt vilka ombyggnationer och förändringar som planeras för Himmerfjärdsverket.

Samrådsmötet hålls fredag den 14 september kl 13.00 ute på Himmerfjärdsverket. Vägbeskrivning finns under rubriken "Kontakta oss", i den grå listen ovan.

Samrådshandling

Bilagor:

Miljörapport 2011

Miljörapport 2011 - Emmissionsdeklaration

Årsredovisning 2011

 

 

2012-06-25

STORT Tack till alla som kom till vårt Öppna hus den 16 juni!

 

Dagen bjöd inte på något vidare väder, regnet låg över oss hela dagen..

Men vad gjorde det när det kom så många som förgyllde dagen! Korven räckte åt alla och alla verkade trivas.

Föreläsningen var det högt tryck på likaså rundvandringen och filmvisningen - Jättekul!

Tävlingsbidragen är nu genomgångna och vi har hittat vinnarna.

Frågorna var och rätt svar i fet stil;

1: Hur går vår slogan?

1: Vi älskar vårt vatten

X: Vi värnar vårt vatten

2: Håll vattnet rent

2: Vilket år invigdes SYVAB?

1: 1974

X: 1970

2: 1979

3: Varför måste verket byggas om?

1: För att det är slitet

X: Det kommer mer vatten än vad verket är byggt för

2: För att reningskraven har skärpts

4: Vilka är de 2 vattenburna näringsämnen som bidrar mest till övergödningen i Östersjön?

1: Nitrat och fosfor

X: Kväve och ammonium

2: Kväve och fosfor

5: Vilka blir sannolikt de nya utsläppskraven på kväve och fosfor år 2017?

1: Kväve 10 mg/l och fosfor 0,5 mg/l

X: Kväve 6 mg/l och fosfor 0,2 mg/l

2: Kväve 8 mg/l och fosfor 0,3 mg/

Utslagsfrågan
6: Hur många bärare (plasthjul) finns det i burken?

Svaret var 583 st

1:a priset gick till Hans Knutsson

2:a priset gick till Ulla Franzén

Delad trea blev Jarl Åslund och Robert Nuse

 

Stort grattis till vinnarna och riktigt trevlig sommar önskar vi alla på Syvab!

 

 

2012-06-01

Kom till oss den 16 juni - vi har Öppet hus mellan kl 12-16

 

Vårat verk står inför framtida spännande utmaningar och ska därför inom ett drygt år börja en omfattande ombyggnad.

Vi passar därför på öppnar våra grindar för allmänheten och berättar vad som är på gång. Samtidigt vill vi berättar om hur verket fungerar idag och tänker visa hur vi renar vattnet som kommer till oss och hur vi kan återanvända våra slam och gör fordonsgas av den.

Till detta kan vi erbjuda korv med bröd, glass, filmvisning, traktortur med släp runt verket och givetivs en tävling där man har möjlighet att vinna biobiljetter!

 

Så kom till oss så berättar vi mer! - Välkomna!

 

 

2012-03-22

Syvab:s fisk Sigge har fått en kompis - grodan Svea som ska hjälpa till i arbetet att värna vårat vatten

 

För att nå ut med vårat viktiga budskap - att vi alla använder toan på rätt sätt - har vi bidragit till att tre nya filmer har tagits fram i ämnet.

Vår VA-branschorganisation Svenskt Vatten har tagit fram tre pedagogiska filmer om hur vattnet kommer till reningsverken och hur vattntet renas där för att sen släppas ut till havet igen. Referensverken är Käpppalverket i inkommande och utgånde vatten och Himmerfjärdsverket står för mittenfilmen där de pratar om luftningsbassänger. 

Svenskt Vatten har tagit fram en hel webbsida med matnyttiga tips och filmer i detta ämne. Klicka gärna på länken så kommer man till deras Vattenskola och ta reda på mer vad Svea har att säga! Klicka här

Vill man veta mer om Syvab och Sigges arbete så har vi mer material under vår Skolsida där vi även har med en vattentävling där skolorna har chans att vinna 5 000 kr. Vill man dit, klicka här

 

 

2012-01-26

Frågan om att bilda ett vattenråd lyftes på Syvab


Den 26 januari 2012 hölls ett öppet möte på Himmerfjärdsverket om att starta ett vattenråd med särskilt intresse på Himmerfjärden och Kaggfjärden.

På mötet deltog cirka 100 personer som är boende och/eller verksamma inom avrinningsområdena för Himmerfjärden och Kaggfjärden.

Det gjordes tre presentationer med olika vinklar på vattenfrågor och med särskilt fokus på Himmerfjärdens och Kaggfjärdens avrinningsområden. Som sista punkt behandlades frågan om att bilda Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd, varvid en interimsstyrelse utsågs.

Mer information med bl a mötesanteckningar och de olika presentationerna finns på hemsidan: www.vattenorganisationer.se/Himmerfjarden/index.php .

 

2011-06-15

Nu lanserar vi vår Syvab-App 


Syvab vill nu nå ut i er mobil - Vi har därför lanserat en egen App!

I den har vi lagt ut massa matnyttigt som vägbeskrivning, länk till hemsida, filmen "vem bryr sig?" samt läsbart material som Årsredovisningen 2010, vår broschyr "Vi värnar vårt Vatten" och lite till.

Vill man ladda ner Appen, som är gratis, klicka här

 

 

2010-11-29

Branschorganisationen Svenskt Vatten informerar om avfallskvarnar


Svenskt Vatten oroar sig för den massiva marknadsföringen och försäljningen av köksavfallskvarnar för hushåll ökar i Sverige.

Marknadsföringen och försäljningen av köksavfallskvarnar för hushåll ökar i Sverige. Branschorganisation Svenskt Vatten vill upplysa om några viktiga utgångspunkter vid användning av köksavfallskvarnar.

Mer går att läsa på vår informationssida, vill ni dit - klicka här

 

 

2010-10-29

Nu finns vi på Facebook


Syvab satsar hårt på att få våra användarna att värna om vårt vatten genom att aktivt jobba med skolbarn

Vår informatör Staffan tar emot barn och ungdomar från våra ägarkommuner och även besöker dem i klassrummen och på ett lättsam och roligt sätt få dem att förstå att ALLA kan bidra till en bättre miljö genom att spola ner "rätt" saker. Ett steg i detta led är att vara med på Facebook! Denna kanal kan man använda för att ställa fiffiga frågor så försöker vi svara efter bästa förmåga!

Besök oss gärna på Facebook!, klicka här

 

 

2010-06-02

Syvab's slam har REVAQ-certifierats

 

Syvab’s slam har blivit REVAQ-certifierat. För att möjliggöra en återföring av det växtnäringsrika slammet till jordbruksmark, startade Syvab arbetet 2009 med att certifiera slammet enligt REVAQ-systemet.

För att utveckla och systematisera Himmerfjärdsverkets uppströmsarbete och samtidigt möjliggöra en återföring av det växtnäringsrika slammet till jordbruksmark, startade Syvab på våren 2009 arbetet med att certifiera Himmerfjärdsverkets slam enligt REVAQ:s certifieringssystem, som har tagits fram av Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Det certifierande organet SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har granskat Syvab’s kvalitetsarbete och utfärdat certifikatet.

Vd för Syvab Carl-Olof Zetterman säger ”Ett stort tack till er alla inom de lokala näringslivet, ägarkommuner och Syvab som tillsammans genomfört detta utmärkta arbete. Detta är strategiskt mycket viktigt steg som är en förutsättning för det framtida arbetet för en god miljö.

 

 

 

 

2010-03-10

Syvab's processchef har vunnit Föreningen Vattens Miljöpris i kategorin NEW GENERATION

 

Föreningen Vatten delar årligen ut sex miljöpriser, en av kategorierna är NEW GENERATION. Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang och initiativkraft.

Priskommitténs motivering löd: Sara anställdes på Syvab som processingenjör för att arbeta med rötningsprocessen och optimera denna för att kunna öka tillförseln av externt material med avsikt att öka produktionen av biogas. Då Sara arbetat med bärarmaterial i biologiska processer blev det naturligt att hon kom att delta i slutskedet av ett sexårigt försök i pilotskala i samarbete med KTH i Stockholm. Försöket gick ut på rening av kväve ur rejektvatten från avvattning av rötslam, s.k.deammonifikation, där ammoniumkväve omvandlas till kvävgas via nitritkväve. År 2007 var en fullskaleanläggning klar att driftsättas och Sara fick ansvaret för uppstart, övervakning och optimering av den nya processen i samarbete med leverantörer.

Sara var delaktig i många projekt och utvecklingsarbeten på Syvab bl a arbetade hon med att aktivt skapa intresse för VA-frågor hos skolungdomar. Hon kom att med sitt glada och öppna sätt och pedagogiska förmåga att skapa engagemang hos skoleleverna vilket starkt bidragit till Syvab’s lyckade satsningar med BROBEL och KRUT priset i två högstadieskolor i Botkyrka. Projektet är kopplat till Juniorvattenpriset för att tidigt få unga människor att inse vikten av rent vatten.

Priset består av en plakett och 10 000 kronor att användas till resor i studie- eller fortbildningssyfte.

Det går att läsa om tävlingen och om vinnarna på länken enligt nedan:
http://www.foreningenvatten.se/Page38.asp


 

2009-09-22

Släpptes Syvab's nya bok …och vid Himmerfjärden ligger Syvab.

Boksläppet skedde på VA-mässan i VA-tidsskriften Cirkulations monter.

Boken går att köpa vid vår reception eller beställa via info@syvab.se alternativt via VA-tidskriften Cirkulations hemsida

Boken …och vid Himmerfjärden ligger Syvab skrevs av Erik Winnfors, chefsredaktör på VA-tidsskriften Cirkulation.

Boken beskriver samhällsutvecklingen ur en ovanlig synvinkel, där hygien och vattenmiljö är ledorden. ”…och vid Himmerfjärden ligger Syvab” handlar om det sydvästra Stockholmsområdet ut till Södertälje, om Östersjön, sjöarna, avloppsteknik och om hur Syvab värnar vårt vatten.

Pris: 125 SEK (118 SEK exkl. moms), Fraktavgift på 50 kr tillkommer.

128 sidor. Hårda pärmar. 190 x 250 mm. ISBN 978-91-977358-2-7.

 

 

 

 

hav_och_vass

Östersjön

 

 

Syvab-fisken.JPG

Syvabs vattenambassdör Sigge

 

 

applikation


Syvabs App - fungerar på iPhones och iPads

 

 

Syvabs slam är REVAQ-certifierat sen 2009

 

 

bok

Syvabs bok som berättar om varför vi finns till