Byggdagbok rejekvattenanläggning - Avslutad

 

Syvab handlade under 2015 upp en ny rejektvattenanläggning. Det vinnande anbudet var en så kallad Demon-process som bygger på anammox i suspenderad form. Anläggningen kommer flytta från sin befintliga plats, från två av de befintliga försedimenteringsbassänger, till platsen där kemikaliebyggnaden ligger.

Den nya maskinbyggnaden kommer byggas ovanpå befintliga beredningstankar för Hepta (fällningskemikalie) och de två nya ca 9 meter höga bioreaktorerna kommer placeras bakom denna. Detta område är idag berg så vi få känna på en hel del skakningar när detta berg sprängs bort för att ge plats åt vår nya anläggning.

När området är rensat från berg är det dags att börja bygga.

 

Heptabyggnaden innan byggstart
  våren 2016
Rejektvattenanläggning i befintliga bassänger i försedimenteringsbassängerna
Rejekt 2015V33 011-3 (2)  Rejeket_M6447_1_JN_0085

_________________________________________________________________________________________

Oktober 2017 (40-44)

Nu står den nya anläggningsdelen klar för att användas.

Under hösten och vintern ska cylindrarna fyllas med vatten tillsmmans med vår nya anammoxbakterier "Demon". Detta kommer ske successivt och kommer kräva en intrimningsperiod, som beräknas vara klar under vården 2018.

Våra gamla deammonbakterier ska vi inte använda längre utan de ska flytta under februari-mars 2018 till Norrköping.

_________________________________________________________________________________________

Augusti-september 2017 (31-38)

Under sensommaren började man montera och installera all maskinell utrustning till den nya ankäggningsdelen.
Här monteras de cykloner, ovanpå processtankarna, som ska hålla kvar anammoxbakterierna innan överskottsslam leds bort från processen.
Här monteras luftmunstycken som är placerade i botten på processtankarna.

Här har det monterats en liten högbelastad sedimentering som avskiljer partiklar innan det renade rejektvattnet leds vidare mot utsläpp till recipienten.

_________________________________________________________________________________________

Våren 2017 (V14-23)

Under våren och försommaren färdigställdes de cylinderformade processtankarna och kringbyggnaderna började komma på plats. 

                                                                                

 

_________________________________________________________________________________________

Februari 2017 (V5-8)

Det har varit intensiva månader för att avsluta bygg- och bergarbeten och påbörja de maskinella installationerna inne i maskinhallen. Här ses Jonas från AF bygg, undergjuta fundament till ståltankar.

Betongkulverten är klar, nu har också betongplattor för lossning av fällningskemikalien färdigställts.

  

På fotot, nedan, visas pågående installationer inne i maskinhallen. De stora fyrkantiga behållarna är ljudisolerande huvar som sitter runt blåsmaskinerna. De rostfria ledningarna på bilden transporterar producerad luft till finblåsiga luftargrupper, som är placerade på botten av processtankarna.

Blåsmaskinerna ska producera luft för dels omrörning i våra sandfång men även producera luft/syre till de bakterier som ska leva och växa i de två runda processtankarna som ligger bakom maskinhuset. 

 

I rejektvattenbehandlingen ska en speciellt energieffektiv bakteriegrupp användas. Gruppen kallas förenklat för ”anammoxbakterier”. Det som utmärker bakteriegruppen är att den kan bryta ned kväveföroreningar med betydligt mindre energiåtgång för syresättning och omrörning än de bakteriegrupper som normalt används för kvävereduktion. 

Fotot visar ett koncentrat av anammoxbakterier som har en rödaktig färgton. Bakterierna växer i kluster och bildar då relativt tunga partiklar.

 

                                                                                       

__________________________________________________________________________________________

Januari 2017 (V1-4)

Den 11/1, på vinterns blåsigaste dag, hade jobbet planerats in att kranbilen skulle ställa, de förtillverkade, tankarna på plats bakom maskinhuset. Det upplevdes dramatiskt då det rasslade rejält i kättingarna när kranföraren svängde med byggkranen. Hela jobbet avlöpte fint.

En förtillverkad tank Kranföraren ställer tankarna på plats
                 

__________________________________________________________________________________________

December 2016 (V48-52)

I detta projekt byggs även en betongkulvert, detta för att kunna lägga rör som ska nyttjas för flera olika media. Kulverten startar vid den nya grovreningen och ansluter till rejektvattenanläggningens maskinhus, för att avslutas mot våra försedimenteringsbassänger.

NKS 2016V49 (3).JPG NKS 2016V52 (6).JPG                                                                                                                                                                               
I november påbörjades de maskinella installationerna på allvar.
Entreprenören etablerade ett flertal montagetält nära arbetsområdet där förtillverkning av större rostfria rördelar tillverkas innan de ska installeras på plats inne i maskinhuset och för kommunikation mellan reaktortankarna.

Fotot till höger visar en av reaktortankarna med trapplöp och avsats så att vår driftpersonal senare kan komma åt utrustningar som finns monterade på tankarnas tak.

NKS 2016V52 (4).JPG

__________________________________________________________________________________________

November 2016 (V44-47)

Under november färdigställs reaktortankarna och får slutligen en behandling på insdan, som får hela insidan att blänka.  
NKS 2016V46 (8).JPG     NKS 2016V48 (2)
NKS 2016V49 (7).JPG     NKS 2016V49 (6)

I slutet av månaden fortskrider jobbet med att montera maskinhuset, som är placerad framför reaktortankarna. Maskinhuset har anpassats så att även vår existerande mottaggningsstation, för fällningskemikalien hepta, ska få plats.

På fotot till höger syns de två lossningsplatserna, som måste vara i drift under hela byggskedet.

NKS 2016V49 (2)

__________________________________________________________________________________________

Oktober 2016 (V41-43)

Under oktober månad händer det mycket på bygget. Stålstommen till huset kommer på plats och monteringen av reaktortankarna börjar. Man kan nu börja skönja hur det kommer se ut när allting är klart.

NKS 2016V41 (22)

De prefabricerade segmenten
sätts på plats.

   
NKS 2016V41 (8)

Med lyftkranen lyfts de tunga
segmenten på plats.

   
NKS 2016V41 (24) NKS 2016V43 (3)

Båda reaktorerna på plats. På bilden till höger kan man se taken som just färdigställts. Mitt i mellan reaktorerna kan man se plattorna för sedimentationstankarna. Här kommer det renade rejektvattnet passera och avskiljas från bioslam innan det förs vidare till biosteget för vidare kväveavskiljning. Bioslammet återförs till processen.

NKS 2016V43 (5)

Vy från försedimenteringsbassängerna över de nya reaktortankarna som precis kommit på plats. Här kan man också se mottagningsfickorna för fällningskemikalien som kommer att integreras i den nya byggnaden.

__________________________________________________________________________________________

September 2016 (V35-39)

Under september månad gjöts plattorna till reaktortankarna. Kulverten från den nya grovreningsbyggnaden som ska transportera rejektvattnet till pumpsumpen gjordes också klart.

NKS 2016V35 002 (2) NKS 2016V37 010

Vy över bygget. Till vänster kan man se golvets som gjutits färdigt över pumpsumpen samt den nya kulverten som ska föra rejektvattnet vidare. Till höger ser man kulverten från grovreningsbyggnaden och plattorna för reaktortankarna som snart ska gjutas.

NKS 2016V37 002 NKS 2016V39 (27)

Plattorna till reaktortankarna gjuts.

NKS 2016V39 (2)  

Vy över kulverten, plattan till huset samt de färdiggjutna plattorna till reaktortankarna.

 

__________________________________________________________________________________________

Juli-augusti 2016 (V32-35)

Under juli och augusti månad fortsatte arbetet med den nya byggnaden. Plattan för el- och provrum gjuts klart samt pumpsumpen och plattan till den nya kulverten, som ska transportera det renade rejektvattnet till biosteget. Till provtagningsrummet kommer ett litet delflöde från reaktortankarna att pumpas. Detta för att man lätt ska kunna ta ut prover från processen utan att behöva klättra upp på taket på reaktortankarna. En provtagare för inkommande och utgående vatten kommer också att finnas i huset.

NKS 2016V32 (2) NKS 2016V32 (3)1

Gjutning av pumpsumpen.

Gjutning av el- och provtagningsrum.

NKS 2016V40 (16) NKS 2016V35 002 (2)

Gjutning av den nya kulverten. (V40)

Vy över grunden till den nya byggnaden. Längst bort kan man se utbyggnaden för el- och provtagningsrum. Pumpsumpen syns längst till höger i bild. Det färdigställda markarbetet för reaktortankarna till vänster.

__________________________________________________________________________________________

Juni 2016 (V22-26)

Under juni månad rivs den gamla kemikaliebyggnaden. Här tas fällningskemikalien järnfosfat emot och bereds innan den doseras till det inkommande avloppsvattnet. Rivningen var tvungen att ske med bibehållna leveranser och beredning av fällningskemikalie vilket gjorde arbetet mer utmanande. Bassängerna för järnsulfat ska vara kvar i den nya byggnaden som upprättas för demon-processen. Byggnaden kommer också att inbegripa blåsmaskiner för syresättning av processen, en pumpsump för inkommande rejektvatten samt utrymmen för provtagning.

Den gamla grunden nyttjas för det nya huset men görs större. En pumpsump sprängs ut för det inkommande rejektvattnet. Pumpsumpen ger redundans så att centrifugerna kan fortsätta köras utifall man tillfälligt behöver stänga av demon-processen.

NKS 2016V22 008 NKS 2016V23 014

Sprängning för den nya pumpsumpen.

Rivning av den gamla kemikaliebyggnaden. Väggarna tas bort.

NKS 2016V26 (1)

Rivningsarbetet pågår. Här kan man se den nya grovreningsbyggnaden i bakgrunden där rejektvattnet kommer att passera och genomgå en plastavskiljning innan det når demon-processen för kväveavskiljning.

__________________________________________________________________________________________

Byggstart april-maj 2016 (V13-22)

Under april månad var det dags för det första spadtaget. För att få plats med de stora reaktortankarna bakom den befintliga kemikaliebyggnaden behövde skogen bakom röjas och en hel del berg sprängas bort.

NKS 2016V13 012 NKS 2016V14 007

Skogen bakom den gamla kemikaliebyggnaden röjs bort.

Röjningsarbetet är klart och sprängningen kan börja.

NKS 2016V15 012 NKS 2016V16 016

Sprängningsarbetet är igång.

Bergsmassor forslas bort.

NKS 2016V22 002  

Platsen för de nya reaktorerna tar plats.