Byggdagbok NKH Membranfilteranläggning

I början av 2020 började den stora ombyggnationen av vår anläggning. Det befintliga bassängblocket kommer att förstärkas och byggas om. Det kommer även att byggas till en membranhall, med plats för pumpar, silar och MBR-anläggning (Membran Bio-Reaktor), som är Himmerfjärdsverkets nya reningssteg. Den hallen kommer ligger till höger om bassängblocket. Ombyggnationen beräknas vara klar 2026.

Den vänstra bilden nedan visar vårt befintliga bassängblock och den högra visar bassängblocket med den nya membranfilterhallen

_________________________________________________________________________________

Mars-april V. 9-15 2021

Arbetena går framåt och man börjar nu se bassängernas form växa fram.

Fundamenten för plattan är klar och den första delen av bottenplattan har nu gjutits.

På bassängblocket är vi nu inne i linje 3 och 4 där ombyggnadsarbeten pågår. Vi har också gjort klart inköp av rörbrygga och stålrör för området B2 på befintliga bassängblocket som börjar monteras nu i april.

Bild 1 Översikt april

Bild 2 Första gjutetapp av bottenplatta

Bild 3 Rör färdiga för ingjutning

_________________________________________________________________________________

Januari-februari V. 1-8 2021

Årets första månad har bjudit på riktigt vinterväder med kyla och snö.

Vi har klarat av en rejäl milstolpe i och med att samtliga betongpålar är slagna, totalt över 35 000 m. Pålfundamenten gjuts löpande och vi kommer att påbörja gjutning av bottenplattorna inom kort.

På bassängblocket ställer vi om till nästa deletapp och påbörjar arbeten i bassänglinje 3 och 4. Kylan har inneburit en utmaning med isbildning i bassänger, rörsystem och ispåväxt på mekaniska delar. Trots en del störningar går arbetet framåt med bra fart.

Bild 1 Översikt januari

Bild 2 Sista betongpålarna slagna

_________________________________________________________________________________

November-december V. 46-52

Hela hösten har bjudit på milt men grått väder. Vi har haft bra framdrift på pålningen och räknar med att vara klara med alla betongpålar i början av januari. Parallellt har vi kommit igång att gjuta fundament och har genomfört två gjutetapper per vecka under de senaste veckorna.

Vi har också beställt alla ingjutningsrör till våra pumpstationer som behöver komma in i ett tidigt skede. På bassängblocket börjar vi vara färdiga med första etappens byggarbeten och räknar med att kunna ställa om till nästa deletapp under januari månad.

Projektet kommer att rulla på med begränsad bemanning över helgerna. Vi vill passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år och ser fram emot ett ljusare 2021!

Bild 1 Översikt i december

Bild 2 Översiktsritning med pålar

_______________________________________________________________________________________

Oktober V. 41-45 2020

Under oktober har arbetet med schakt- och pålningsarbeten fortsatt enligt plan. Vi har i oktober slagit drygt 300 pålar. På bassängblocket fortsätter arbeten med B2 och B3, samt arbeten i linje 1 och 2.

Vår pilotanläggning är i drift, och där har vi nu möjlighet att testa olika driftstrategier för den nya anläggningen.

Bild 1 översikt oktober

Bild 2 Nya rör monteras på blocket

Bild 3 Pilotanläggningen

_______________________________________________________________________________________

September (V. 36-40)

Under september har två av våra tornkranar rests viket ger oss bra möjligheter att få effektiva lyft ut på bassängblocket, samt för alla arbeten som ska göras med tillbyggnaden.

Vi har påbörjat pålningsarbeten för den nya membranhallen, vi kommer att slå ner ca 1100 betongpålar under hösten.

Vi har stängt av bassänglinje 2 och jobbar vidare med rivningsarbeten i kulvert B3. Den stora luftledningen för försörjning av kaskad 1 är levererad och monteras de närmaste veckorna.

Lyftkranarna på plats

Blocket

Skyddsrond

Spont

_______________________________________________________________________________________

Juli-aug (V. 28-35)

Under sommaren har första stora schaktetappen avslutats och vi har startat upp grundförstärkning med KC-förstärkning (kalkcementpelare) och spontarbeten.  Vi har också gjutit fundament för våra tornkranar som kommer att resas under september månad.

Pålningsarbetena uppe på bassängblocket är färdigställda, det arbetet har gått helt enligt plan.

Under sista veckorna i augusti har första bassänglinjen tagits ur drift och vi har påbörjat rivningsarbeten i bassängerna.


Bassängerna - Linje 1


Schakt

_______________________________________________________________________________________

Juni (V. 23-27)

Arbetet ute på fältet där den nya membranbyggnaden ska stå har nu startat upp på riktigt. Den första stora schaktetappen är i gång och schaktgropen växer fram i snabb takt. Vi har ställt upp två stora tält där vi kommer att göra prefabricerade betongelement som kommer att lyftas på plats under hösten.

Pålningsarbetena uppe på bassängblocket fortsätter enligt plan, och vi hade en stor kran på plats under v 23 som hjälpte till med det arbetet. Bemanningen i projektet ökar snabbt och vi kommer att ha en större arbesstyrka på plats efter sommaren då vår etablering kommer att stå färdig.

Projektet har behov att transportera stora och tunga maskiner in till byggområdet, och vi har tunga transporter med byggmaterial in dagligen. Under sommarveckorna v28-31 under byggsemestern kommer verksamheten att minska, men vi kommer att ha vissa arbeten med att färdigställa provisorier uppe på bassängblocket som kommer att pågå hela sommaren för att tidplanen ska hålla.

_______________________________________________________________________________________

Maj (V. 19-22)

Trots att Covid–19 har medfört restriktioner om fysiska möten på plats, så pågår förberedande byggarbeten för fullt. Förstärkningspålningen av det befintliga bassängblocket är i slutskedet och ombyggnad har påbörjats med formsättning och provgjutning av de första nya kanalväggarna.

Den stora bodetableringen har börjat komma på plats, även om våning två samt installation av fiber och el kvarstår.

Av miljö- och säkerhetsskäl så har hela projektets arbetsområde avgränsats med staket och låsta grindar, så att endast behörig personal har tillträde.

_______________________________________________________________________________________

April (V. 15-18)

Förstärkningspålning av befintligt bassängblock har fortsatt som planerat, och kommer pågå fram till sommaren. Det har även arbetats med att hårdgöra markytor för parkering, förvaringstält för materiel och den stora etableringen, med kontor och omklädningsrum, som kommer att levereras i mitten av maj.

Syvab med personal har registrerats som användare av ID06, och ID06-läsare har monterats för hela arbetsområdet, som också har gränsats av med staket och grindar.

 

 

 

Förberedelse av markyta för etablering m.m.

Förstärkningspålning av bassängblocket genom pålkran ovanpå kulvert

_______________________________________________________________________________________

Mars (V. 10-14)

Arbete med byggetablering pågår och ombyggnad av befintligt bassängblock fortgår enligt plan. För ombyggnaden har vi nu påbörjat arbetet med förstärkningspålning för delar av bassängblocket.

Markförhållande för tillbyggnaden är svåra, med stor mängd lera. Därför görs nu en fördjupad geoteknisk markundersökning.

För att underlätta grundläggning av tillbyggnaden och samtidigt minska risk för skador på befintligt bassängblock, så har tillbyggnaden även flyttats ytterligare fem meter från bassängblocket enligt uppdaterat bygglov.

Förstärkningspålning av bassängblocket

   

_______________________________________________________________________________________

Januari-februari 2020 (V. 1-9)

Bygglovet för tillbyggnad av membranhall med sidobyggnad är beviljat och vår samverkansentreprenör är på plats.

I januari var det byggstart för NKH, och ombyggnad av befintligt bassängblock har nu påbörjats. Först ut är rivning av yta mellan bassänger för att göra rum för rördragning, reparation av betongytor samt håltagning i golv inför förstärkningspålning av bassängblocket.

För tillbyggnaden har det gjorts en geoteknisk markundersökning av byggytan för att utreda behov av pålning vid grundläggningen.

Rivning av ytmaterial mellan reningsbassänger

Rivning och reparation av betongytor

Håltagning inför pålning av bassängblocket.

_______________________________________________________________________________________

Oktober-december 2019 (V. 40-44)

Nu vet vi exakt hur stor membranhallen behöver vara för att rymma alla membrankasetter, bassänger, silar, rör och pumpar. Bygglov för tillbyggnad skickades in till Botkyrka kommun i v. 40.

____________________________________________________________________________________

September 2019 (V.35-39)

För att genomföra ett stort byggprojekt så behövs det någon som kan bygga. Upphandling genom LOU (Lagen om offentlig upphandling) publicerades, och i september stod det klart vilket företag som lämnat det vinnande anbudet och avtal tecknades med Veidekke Entreprenad AB, för att axla ansvaret som byggentreprenör och samverkansentreprenör.

Det nya reningssteget i tillbyggnaden består av trådformade membran som filtrerar avloppsvattnet så fint att mängden mikroplaster och partiklar som kommer vidare ut i Östersjön minimeras. Utvärdering av inkomna anbud i LOU-upphandlingen visade att SUEZ Water Technologies & Solutions hade den bästa lösningen för Himmerfjärdsverket och avtal för membranleverans tecknades i september månad.

Trådformat membran – Hollow Fibre

Kassetter med trådformade membran som avloppsvattnet kommer passera igenom.

____________________________________________________________________________________

Mars 2019 (V. 9-13)

Projektering pågår för fullt så att varje liten detalj i processen och bygget ska vara färdigplanerad till byggstarten i januari 2020. Det har även tagits fram ytterligare förslag på gestaltning av tillbyggnaden, som Syvabs styrelse har tagit ställning till. ”Mossvågen” blev det vinnande gestaltningsförslaget, som det togs beslut på att vi ska bygga.

Tidigare gestaltningsförslag

Vinnande gestaltningsförslag: “Mossvågen”