Projekt

 

Skogsgödsling med Bionäring

Skogsgödsling med Bionäring är en miljöriktig användning av de rötrester som erhålls efter biogasframställning. Näringsinnehållet i rötresten utnyttjas och resulterar i ökad upptagning och bindning av koldioxid i skogen. Det resulterar i ökad trädtillväxt och tillgång på förnyelsebar skogsråvara, som kan användas för ersättning av fossilt baserade råvaror. På så sätt blir ett avfall till en resurs som via den naturliga fotosyntesprocessen, motverkar vårt största globala miljöhot- den skadliga växthuseffekten.

Läs mer om projektet:

http://biobio.novia.fi/index.html#

 

 

HNS (Himmerfjärden Nitrogen Study) - Gör Syvabs kväverening någon nytta?

Beroende på oenighet mellan svenska forskare om nyttan av kväverening tillsatte Naturvårdsverket (NV) våren 2005 en internationell expertgrupp. När gruppens rapport kom 2006 (NV rapport 5509) var även de internationella experterna oense om kvävets betydelse i egentliga Östersjön, men ense om behovet att minska tillförseln av fosfor. I praktiken har detta resulterat i att Naturvårdsverket fokuserat på fosforrening och tonat ner kraven avseende kväve (NV rapport 5587).

En viktig anledning till expertgruppens oenighet var tolkningen av en lång tidserie över koncentrationen av klorofyll i Himmerfjärdsverkets recipient. Denna omfattade perioder med olika kväve- och fosforbelastning och visade en tydlig nedgång när belastningen minskade, som dock inte övertygade hela expertgruppen..

Läs hela:
Kväverening bra för Östersjön del 1
Kväverening bra för Östersjön del 2


 

ABCD (ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT) - Vart kan Syvabs torkade slam göra nytta?

ABCD-projektet är ett samarbete med Övertorneå kommun där vårt slam transporteras upp till dem i pelletsform som sprids i deras skogar.

Syftet med projektet är att genom förbättrad och ökad tillväxt i skogen binda koldioxid och därmed minska halten av växthusgaser och reducera effekterna av den globala uppvärmningen. Drivkraften och den finansiella motorn i systemet bildas genom handel med sänkkrediter genom att den regionala basindustrin köper utsläppsrätter skapade genom den ökade koldioxidbindningen i Sveaskog och privata skogar.

Syftet är även att regionalt minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi, öka sysselsättningen, utveckla kretslopp av samhällets restprodukter samt främja energieffektivisering inklusive ett effektivare transportsystem. Strategierna ska utformas i samverkan med andra regionala och lokala aktörer med avsikt att alla drar åt samma håll i länet.

Den sammantagna effekten av projekten binder koldioxid och minskar tillförseln av koldioxid till atmosfären, lagrar bunden koldioxid under lång tid och ökar tillgången på förnyelsebara energislag och råvaror.

Läs mera:
ABCD-projektet


 

 

 

 

Nytt övergripande styrsystem

Sedan februari 2010 använder Syvab's driftoperatörer ett nytt styrsystem. Det nya systemet medger avancerad larmhantering och redundant serverdrift. Det gamla nxw-systemet stängdes ned efter 24 års kontinuerlig drift.