Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2017 - juni 2018, enligt följande;

Fredag den 20 oktober 2017 kl 09.30

Onsdag den 13 december 2017 kl 10.30

Onsdag den 14 mars 2018 kl 09.30

Onsdag den 13 juni 2018 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls 180613 kl 10.30

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande    
 2. Val av ordförande och vice ordförande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Fastställda justerare är ordförande och vice ordförande
   

Informationsdel

 1. Verksamhetsrapport 2/18
 2. Ekonomirapport
  1. Ekonomirapport
  2. Investeringar
  3. Finansiell riskrapport
 3. Rapport från ägargruppen
 4. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)
 5. Rapport från Svenskt vattens årsstämma 2018
 6. Rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund 2018

                                 

Beslutsärenden                

 1. Arbetsordning för VD och styrelsen mfl och attestreglementet
 2. Investeringsframställan för förstärkt kväverening
 3. Revaq - Uppströmsarbetet
 4. Mötesdagar för styrelsen
 5. Övriga frågor
  1. Möjlighet till bidrag för anläggning av Water Sience Park
  2. Läkemedelsrening     
 6. Mötets avslutande

 

Handlingarna till mötet finns i filen här bredvid: 2018-06-13_Handlingar.pdf