Var kommer vattnet ifrån


Upptagningsområde

De största befolkningskoncentrationerna ligger mer än 30 km från Himmerfjärdsverket inom ett stort upptagningsområde. De kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket är Botkyrka, Salem, Nykvarn, huvuddelen av Södertälje, delar av Huddinge och sydvästra Stockholm.

Tunnlarna går både norrut och mot nordväst i form av ett Y och den totala tunnellängden är ca 55 km.

Tunnlarna är utsprängda i urberget, där bergarten nästan uteslutande är granit eller gnejs. På vissa ställen är tunnlarna tätade eller förstärkta med betong. Tunnlarna kan nås via ett flertal transporttunnlar.

Från Skärholmen och Huddinge i nordost och Södertälje i nordväst rinner vattnet med självfall i tunnlarna som lutar en meter per kilometer (en promille).

Vatten från delar av Stockholms kommun måste pumpas 3 km mellan det nedlagda reningsverket i Eolshäll till tunnelgrenen mot Huddinge. Det sker i en tryckledning förlagd i spillvattentunneln.

När tunneln når verket är den belägen 54 meter under markytan. Tunnlarnas tvärsnittsarea varierar med avståndet till verket. I tunnelns början är tvärsnittsarean ca 4,5 m² och där tvärsnittsarean är som störst är den ca 11 m² eller 4,0 x 2,75 meter.

Vattnet från Järna pumpas via en sjöförlagd tryckledning direkt till Himmerfjärdsverket.