Biomull

Vårt slam - en näringsrik produkt för återanvändning

I processen att rena avloppsvattnet uppstår biprodukten slam, även kallad biomull. Under ett år producerar vi ca 24 000 ton.  Biomullen är mycket näringsrik och innehåller bl a fosfor. Den näringsrika biomullen återanvänds och tillförs till viss del till våra jordbruksmarker.

Fosforn är ett grundämne som endast finns i begränsad mängd. Fosforn utvinns ut fosfatmalm och tillsätts vid tillverkning av konstgödsel för att spridas på våra jordbruksmarker. Däför är det viktigt att ta tillvara den näringsrika biomullen, som kommer från reningsverken, som innehåller just fosfor. För att säkerställa kvalitén i vår biomull har vårt reningsverk varit sedan 2009 certifierat enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq. Läs mer nedan.

 

Vårt reningsverk är Revaq-certifierat sedan 2009

 


Syvabs cerfikatsnummer SC0802-09

För att utveckla och systematisera Himmerfjärdsverkets uppströmsarbete och samtidigt möjliggöra en återföring av det växtnäringsrika slammet till jordbruksmark, startade Syvab på våren 2009 arbetet med att certifiera Himmerfjärdsverket enligt Revaqs certifieringssystem, som har tagits fram av Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har granskat och godkänt Syvabs kvalitetsarbete och utfärdat certifikatet.

En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet in till reningsverken har stor betydelse för den framtida miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och kustområden. Utöver detta så får slammet en bättre kvalitet. Att bedriva sådant arbete kallas för uppströmsarbete och är en huvudprocess för Revaq-certifiering. För att komma till Svenskt vattens hemsida om REVAQ - KLICKA HÄR

 

Vår slambehandling


Slammet som tas bort vid reningen av avloppsvattnet förtjockas till en torrhalt runt 5 i gravitationsförtjockare.

Tvätt- och spolvatten från fluidbädden, skivdisk-, och sandfilter, samt andra slamströmmar från verket behandlas i flotationsanläggningen. I flotationsbassängerna pumpas syremättat vatten in i det smutsiga vattnet, varvid små luftbubblor frigörs. Föroreningarna fäster vid luftbubblorna, flyter upp till ytan och bildar ett slamtäcke som skrapas av och pumpas till slamförtjockare.

De avskiljda vattnet filtreras igen i en särskild del av sandfiltret.

I bioreaktorerna behandlas slammet sedan anaerobt (syrefritt) vid 37 °C. Biogasen (metan och koldioxid) som bildas används sedan till att driva anläggningdelar och att tillverka fordonsgas.

Det rötade slammet pumpas till slambehandlingsbyggnaden. Här avvattnas slammet i centrifuger till en torrhalt på 26 - 28%. En del torkas därefter i en slamtork till 90 - 98% torrhalt.

Det vatten som avskiljs vid slambehandlingen kallas för rejekt, detta återförs till reningsprocessen för att ta tillvara på nyttoämnen.

Information om provtagning av biomullen, halter av näringsämnen etc, återfinns i miljörapporten.

 

Biomull har fler användningsområde

 

Biomull


Jordförbättringsmedel - som tillförs inom jordbruk och skogsbruket.

Markbyggnationer - biomullen används vid byggnation av golfbanor, bullervallar, täckning av tippar mm.

 

Biogas


El - Ca 37 % av all gasproduktion går till att driva verksamhetsdelar såsom att värma upp våra lokaler och driva anläggningsdelar som gasmotorn, slamtorken, blåsmaskinerna mm.

Fordonsgas - Från 2009 går övrig gas till tillverkning av fordonsgas, som i sin tur levereras ut till bensinstationerna i storStockholm. Läs mer under fliken "Biogas".

biomull_utan_slogan
"Från avfall till resurs"
 

 avvattnat_slam

liten_Bionaring-syvab

 

golf